Elevhälsa

Skolans elevhälsa jobbar för att alla elever ska må bra och utvecklas. Vi i elevhälsan är en del av skolans pedagogiska verksamhet och finns till för alla barn – från förskoleklass till gymnasiet.

Elevhälsans roll ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Det betyder att vi tillsammans med skolans pedagoger jobbar för att skapa en så positiv lärandesituation som möjligt för alla elever. Förutom lektioner består skoldagen av andra aktiviteter som exempelvis raster, fritids och lunch. Det är viktigt att hela skoldagen fungerar bra för att barnet ska kunna lära sig saker och trivas i skolan. När en enskild elev har svårt med något i skolan hjälper elevhälsan till att utreda behov och erbjuda stöd.

Inom elevhälsan arbetar

  • Specialpedagog: ger stöd till lärare kring hur de kan lägga upp sin undervisning så att den fungerar bra för alla elever. Specialpedagogen är också delaktig i att göra utredningar om en elev har svårt att nå kunskapsmålen.
  • Speciallärare: hjälper elever i behov av stöd med skolarbetet. Det kan till exempel vara om eleven har svårt med språk, läsning, skrivning eller matematik. Specialläraren kan också stötta personalen inom olika skolämnen.
  • Skolsköterska: erbjuder alla elever hälsobesök, hälsoundervisning och vaccinationer. Elever kan också besöka skolsköterskan med frågor om hälsa och livsstil och enklare sjukvård.
  • Skolkurator: stöttar elever, personal och vårdnadshavare i frågor som rör mående och trivsel i skolan. Det kan handla om att eleven känner sig stressad, orolig eller inte har det bra med kompisar. Kuratorn kan också ge stöd i grupper och klasser.
  • Skolpsykolog: deltar i skolans arbete med att kartlägga behov hos en elev eller en grupp. Psykologen kan stötta både skolpersonal, elever och vårdnadshavare i frågor som handlar om barnets psykiska välmående, lärande och utveckling.
  • Studie- och yrkesvägledare: hjälper elever i val av studier och yrken. Vägledaren erbjuder information och samtal till både grupper, enskilda elever och vårdnadshavare.

Om du tror att ditt barn kan behöva hjälp av elevhälsan kan du prata med elevens mentor eller vända dig direkt till någon i elevhälsan. Klicka in dig på respektive skolsida för att komma i kontakt med skolans elevhälsopersonal. Det går också bra att ringa via servicecenter på 042-33 71 00.


Ung och mår dåligt?

Här hittar du tips om vart du kan vända dig för att få hjälp.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor när du behöver stöd.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: