Ett utvecklingsprojekt med mål att synliggöra elevhälsans arbete

Elevhälsan har fått beviljat 880 000 kr från Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett utvecklingsprojekt inom elevhälsa. Fokus i projektet är att systematisera, tydliggöra och förankra elevhälsans arbete i den pedagogiska vardagen. På så sätt ska elevhälsan bli mer tillgänglig för elever, lärare och vårdnadshavare.

Lotten Hjalmarsson är ansvarig projektledare och har de senaste 10 åren arbetat som psykolog i förskola och skola. Hennes tidigare erfarenheter och intresse för skolutveckling kommer nu väl till pass i det pågående arbetet ute på skolorna.

– Det är viktigt att vi i alla skolor har en samsyn kring vad det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet kan innebära. Det är först när vi har en gemensam kunskapsbas som vi kan nå likvärdighet i skolornas arbete för att främja elevers lärande och hälsa. Tillsammans lär vi av varandra och genom ett genuint samarbete med skolans övriga personal förändrar vi strukturen i grunden och höjer kvaliteten genomgående, menar Lotten.

För Lotten är det viktigt att ta fram ett upplägg baserat på Höganäs kommuns utmaningar, men också att lyfta blicken, se till nationella prövningar och att hela tiden arbeta utifrån forskning på området.

I skolornas elevhälsoteam finns tillgång till specialpedagog och/eller speciallärare, kurator, psykolog, skolsköterska, skolläkare och studie- och yrkesvägledare.

– Om vi lägger ihop kompetensen hos elevhälsoteamets professioner med lärarnas får vi tillgång till en enorm kunskapsbank. Men då måste vi arbeta tillsammans. Lärarna, och såklart också övrig personal på skolan, är jätteviktiga i detta arbete och många håller på med elevhälsa dagligen utan att de kanske reflekterar över det. Hälsa och lärarande går hand i hand och studier visar att läraren är den viktigaste elevhälsoresursen, främst genom relationen till eleven, säger Lotten.

Elevhälsouppdraget handlar om att skapa lärmiljöer där alla elever, oavsett funktionsförmåga och stödbehov, kan trivas. Det kan innefatta alltifrån relationsskapande och ledarskap i klassrummet, till hur klassrummet är organiserat och tydliga rutiner. Eller hur vi främjar den fysiska och psykiska hälsan på skolan. Lotten menar att dessa är parametrar som forskning visat har en stark koppling till elevers hälsa och inlärning.

– Vi ska fungera som stöd för både elever, lärare och vårdnadshavare med mål att jobba mer främjande och förebyggande. Min förhoppning med utvecklingsprojektet är att vi genom gemensam reflektion ska få till ett mer systematiskt och synligt elevhälsoarbete som når fram till alla våra elever, avslutar Lotten.

Vi ser fram emot att följa arbetet med elevhälsan i våra skolor och hur lärare tillsammans med elevhälsopersonal gör skillnad för eleverna.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: