Hela elevhälsan, hela vägen

Ett utvecklingsprojekt med mål att synliggöra elevhälsans arbete

År 2021 beviljade elevhälsan i Höganäs kommun 880 000 kr från Specialpedagogiska skolmyndigheten för ett utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet ”Hela elevhälsan – hela vägen” pågick under åren 2021-2023 och fem av Höganäs grundskolor deltog. Fokus i projektet var att systematisera, tydliggöra och förankra elevhälsans arbete i den pedagogiska vardagen. På så sätt har elevhälsan blivit mer tillgänglig för elever, lärare och vårdnadshavare.

– Inom elevhälsan ska vi fungera som stöd för både elever, lärare och vårdnadshavare med mål att jobba mer främjande och förebyggande. Min förhoppning med utvecklingsprojektet var att vi genom gemensam reflektion skulle få till ett mer systematiskt och synligt elevhälsoarbete som når fram till alla våra elever. Jag upplever att vi har kommit en bra bit på väg, berättar Lotten Hjalmarsson som var ansvarig projektledare.

Projektet gav samsyn på uppdraget
Lotten har lång erfarenhet av att arbeta som psykolog i förskola och skola och hennes nuvarande uppdrag innefattar bland annat att vara enhetschef med ansvar för elevhälsoarbetet på en av kommunens grundskolor. Hennes tidigare erfarenheter och intresse för skolutveckling kom väl till pass i projektet, som innebar arbete ute på skolorna.

– Det roligaste med uppdraget var att se hur teamen på de fem skolorna blev mer sammansvetsade. Att de blev mer samsynta i vad deras uppdrag innebär. Många refererar till vad vi gjorde under projekttiden och vissa av de verktyg vi använde då. Det har varit roligt att se hur teamen även nu efteråt har valt att avsätta mer tid för att kunna arbeta strategiskt och att man jobbar mer nära skolans personal i det analysarbete som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet, berättar Lotten.

Teman kring samverkan
Under projektet avsattes tid varje månad där elevhälsoteamen på skolorna arbetade utifrån en tydlig struktur med fyra teman. Med utvecklingsarbete som fundament var fokus på teamets roller, samverkan inom elevhälsoteamet, samverkan mellan elevhälsoteamet och annan personal på skolan och slutligen elevhälsans roll i skolans systematiska kvalitetsarbete.

– Om vi lägger ihop kompetensen hos elevhälsoteamets professioner med lärarnas får vi tillgång till en enorm kunskapsbank. Men då måste vi arbeta tillsammans. Lärarna, och såklart också övrig personal på skolan, är jätteviktiga i detta arbete och många håller på med elevhälsa dagligen utan att de kanske reflekterar över det. Hälsa och lärarande går hand i hand och studier visar att läraren är den viktigaste elevhälsoresursen, främst genom relationen till eleven, säger Lotten.

Projektet är avslutat men arbeter fortsätter
Projekttiden har löpt ut och projektet har blivit slutredovisat till Specialpedagogiska skolmyndigheten, men Lotten betonar att arbetet inte avslutat.

– Det är viktigt att vi i alla skolor har en samsyn kring vad det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet kan innebära. Det är först när vi har en gemensam kunskapsbas som vi kan nå likvärdighet i skolornas arbete för att främja elevers lärande och hälsa. Tillsammans lär vi av varandra och genom ett genuint samarbete med skolans övriga personal förändrar vi strukturen i grunden och höjer kvaliteten genomgående, avslutar Lotten.

Fakta
Projektnamn: Hela elevhälsan - hela vägen. Ett utvecklingsprojekt för att tydliggöra, synliggöra och förankra elevhälsoarbetet i kommunens grundskolor
Projekttid: 2021-2023
Projektledare: Lotten Hjalmarsson

Läs om Specialpedagogiska skolmyndigheten
Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se)

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: