Avgifter och regler

I Höganäs tillämpar vi maxtaxa. Den beräknas efter hur stor inkomst ditt hushåll har och hur många barn du har inom barnomsorgsverksamheten.

Avgiften utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter hur många barn som är placerade. Avgift betalas för 12 månader per år, även för den tid barnet inte utnyttjar platsen. Kom ihåg att lämna inkomstuppgift i vår e-tjänst så du blir debiterad rätt avgift.

För att undvika feldebiteringar är det viktigt att du lämnar inkomstuppgift när barnet börjar förskolan eller när inkomsten förändras i hushållet. Om du inte lämnar inkomstuppgifter, debiteras högsta avgift (maxtaxa). Kommunen gör inkomstkontroll varje år.

För barn som har barnomsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 procent eftersom platsen i allmän förskola är avgiftsfri. Barnomsorg och skolbarnomsorgsavgiften grundas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (före skatt). Med hushåll avses ensamstående eller makar. Med makar ska jämställas män och kvinnor som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn och är folkbokförda på samma adress. Inkomst från sambo eller make/maka till barnets förälder räknas in i underlaget för avgiften utan att hen är betalningsskyldig.

Gemensam vårdnad

Om föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun och barnet växelvis bor hos föräldrarna, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i båda hushållen. Det kan innebära två avgifter för samma barn, men summan av avgifterna får inte överstiga avgiften för en plats. Det är varje förälders behov som avgör om barnet ska få förskole- eller fritidshemsplats.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och ändringar så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Anger du ingen inkomstuppgift får du automatiskt den högsta avgiften, maxtaxa. Du kan uppdatera inkomstuppgifterna flera gånger per år.

Allmän förskola erbjuds inom förskolan för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Vårdnadshavare som är intresserad ansöker via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verksamheten omfattar 525 timmar per år (15 timmar per vecka) (skollagen 2010:800 kap. 8 § 4). Den är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov och studiedagar.

Plats i avgiftsfri allmän förskola (15 timmar per vecka) innebär följande:

Barn som redan har placering och har annat schema än schema för allmän förskola reduceras avgiften med 30 % från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, eftersom platsen i allmän förskola är avgiftsfri.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet. I fritidshemmet är avgiften per månad högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Kom ihåg att lämna inkomstuppgift i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så du blir debiterad rätt avgift. I denna e-tjänst kan du även beräkna din avgift.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2022

Inkomsttaket är 52 410 kronor per månad 2022.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1 572 kr

Barn 2

2 %

1 048 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 52 410 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 572 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.
Fritidshem/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

2 %

1 048 kr

Barn 2

1 %

524 kr

Barn 3

1 %

524 kr

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och årliga förändringar så att avgiften för plats i förskola/fritidshem blir rätt för ditt hushåll. Höganäs kommun genomför varje år en inkomstkontroll. Registrerade uppgifter jämförs då med hushållets taxerade årsinkomst hos skatteverket.

Kontrollen genomförs varje år

Vi följer upp att rätt avgift debiterats. Det är en rättvise- och trygghetsfråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Om kontrollen visar att du har betalat fel avgift kommer en avgiftsjustering att ske. Har du betalat för lite fakturerar vi dig upp till rätt avgift och har du betalat för mycket gör vi en utbetalning till dig. De flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att beröras av detta.

Inkomstkontrollen genomförs efter det att Skatteverkets inkomstuppgifter blir sammanställda, vilket innebär att kontrollen sker två år bakåt i tiden.

Så här bestrider du fakturan

Ska du bestrida en faktura gör du detta skriftligen. Därefter gör vi en utredning och skickar hem svar till dig. I ditt bestridande talar du om att:

  • Du bestrider fakturan
  • Vill få den omräknad

Motivera varför efterdebiteringen inte stämmer och skicka brevet till: Höganäs kommun, utbildningsförvaltningen, inkomstkontroll, 263 38 Höganäs.

Har du frågor om avgiften för plats i förskola som inte har besvarats här? Kontakta servicecenter på tel: 042–33 71 00.

Vi har också sammanställt en sida till dig med vanliga frågor och svar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen