Avgifter och regler inom förskola

Som vårdnadshavare ansvarar du för att meddela din aktuella inkomst till kommunen. Det är viktigt för att du inte ska betala för lite eller för mycket i barnomsorgsavgift. Se över dina inkomstuppgifter i samband med att ditt barn börjar på förskolan, när inkomsten förändras i hushållet och vid terminsstart.

Avgiften utgår från det yngsta barnets placering och sjunker sedan efter hur många barn som är placerade. Avgift betalas för 12 månader per år, även för den tid barnet inte utnyttjar platsen. Kom ihåg att lämna inkomstuppgift i vår e-tjänst för att inte betala för mycket eller för lite.

Vad räknas som inkomst?

All inkomst där du betalar skatt på räkans som inkomst (tex lön och andra ersättningar i anslutning till anställning, föräldrapenning, sjuk- och aktivitetsersättning, sjukpenning och arbetslöshetsersättning). Även utlandsinkomst vilket är inkomst enligt kontrolluppgifterna efter eventuella avdrag.

Inkomst av aktiv näringsverksamhet enligt Skatteverkets definition vilket är inkomst efter eventuella avdrag för periodiseringsfond, räntefördelning samt expansionsfond.

Studiebidrag eller lån från CSN räknas inte som inkomst.

För barn som har barnomsorg utöver allmän förskola reduceras avgiften med 30 procent eftersom platsen i allmän förskola är avgiftsfri. Barnomsorg och skolbarnomsorgsavgiften grundas på hushållets sammanlagda bruttoinkomst per månad (före skatt). Med hushåll avses ensamstående eller makar. Med makar ska jämställas män och kvinnor som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har eller har haft gemensamma barn och är folkbokförda på samma adress. Inkomst från sambo eller make/maka till barnets förälder räknas in i underlaget för avgiften utan att hen är betalningsskyldig.

Gemensam vårdnad

Om föräldrar har gemensam vårdnad, men bor på skilda håll i samma kommun och barnet växelvis bor hos föräldrarna, grundas avgiften på den sammanlagda inkomsten i båda hushållen. Det kan innebära två avgifter för samma barn, men summan av avgifterna får inte överstiga avgiften för en plats. Det är varje förälders behov som avgör om barnet ska få förskoleplats.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och ändringar så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Anger du ingen inkomstuppgift får du automatiskt den högsta avgiften, maxtaxa. Du kan uppdatera inkomstuppgifterna flera gånger per år. Kommunen gör inkomstkontroll varje år.

Allmän förskola erbjuds inom förskolan för alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Vårdnadshavare som är intresserad ansöker via denna e-tjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Verksamheten omfattar 525 timmar per år (15 timmar per vecka) (skollagen 2010:800 kap. 8 § 4). Den är avgiftsfri och följer skolans läsår, vilket innebär att barnen är lediga när skolan har lov och studiedagar.

Plats i avgiftsfri allmän förskola (15 timmar per vecka) innebär följande:

Barn som redan har placering och har annat schema än schema för allmän förskola reduceras avgiften med 30 procent från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, eftersom platsen i allmän förskola är avgiftsfri.

I förskolan är avgiften per månad högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet.

Den högsta avgiften betalas för det yngsta barnet och den närmast lägre avgiften för det näst yngsta barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.

Varje år beräknar och informerar Skolverket kommunerna om inkomsttaket och vad den högsta avgiften är för första, andra och tredje barnet i förskola och motsvarande för fritidshem. Detta gör Skolverket senast den 1 december inför kommande bidragsår.

Kom ihåg att lämna inkomstuppgift i vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så du blir debiterad rätt avgift. I denna e-tjänst kan du även beräkna din avgift.

Avgiftsnivåer för maxtaxa 2024

Inkomsttaket är 56 250 kronor innan skatt per månad 2024.

Förskola/pedagogisk omsorg


Avgiftstak

Dock högst

Barn 1

3 %

1 688 kr

Barn 2

2 %

1 125 kr

Barn 3

1 %

563 kr

Exempel på avgifter för barn 1 i förskola

Ett avgiftstak på 3 % innebär:

  • Om ett hushåll har en inkomst på minst 56 250 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 1 688 kr för barn 1.
  • Om ett hushåll har en inkomst på 25 000 kr per månad får kommunen ta ut en avgift på max 750 kr för barn 1.

Politiskt beslut
Utbildningsnämnden har beslutat att årligen genomföra en kontroll av din lämnade inkomstuppgift för att säkerställa att du betalat rätt förskoleavgift.

Inkomstkontrollen avser en jämförelse mellan den inkomstuppgift du som vårdnadshavare har lämnat till Höganäs kommun gentemot skatteverkets uppgift om deklarerad inkomst (uppgifterna från Skatteverket kommer oss tillhanda först två år efter inlämnad deklaration).

Inkomstkontroll kan medföra efterdebitering om du uppgett en lägre inkomst än den deklarerade och återbetalning om du uppgett en högre inkomst än den deklarerade.

Så här bestrider du fakturan

Ska du bestrida en faktura gör du detta skriftligen. Därefter gör vi en utredning och skickar hem svar till dig. I ditt bestridande talar du om att:

  • Du bestrider fakturan
  • Vill få den omräknad
  • Motiverar du varför efterdebiteringen inte stämmer

Motivera varför efterdebiteringen inte stämmer och skicka brevet till: Höganäs kommun, utbildningsförvaltningen, inkomstkontroll, 263 38 Höganäs.

Har du frågor om avgiften för plats i förskola som inte har besvarats här? Kontakta servicecenter på tel: 042–33 71 00.

Vi har också sammanställt en sida till dig med vanliga frågor och svar.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: