Lerbergsskolans förskolor

Lerbergsskolan har tre förskolor Klöverängen, Solgläntan och Stjärnglimten som alla ligger i natursköna Östra Lerberget. Till förskolorna finns en återbruksateljé kopplad där en ateljerista arbetar med att stärka barnen och pedagogernas kunnande i olika ateljéverksamheter och säkerställer så att barnen får möta skapande i olika former. En hållbar värld är vårt övergripande tema.

Ditt barns bästa står i centrum hos oss

Lerberget kommer från hösten ha två förskolor med ett antal barngrupper som förändras årligen, utifrån barnantal och upplägg av organisation. Verksamheten inspireras av vår närmiljö som erbjuder både hav, skog och åkermark inom gångavstånd. Det finns tre stycken cargobikes som personal med barn använder för att ytterligare utforska vår närmiljö. Som förälder kan du förvänta dig ett positivt bemötande där trygghet och ditt barns bästa står i centrum. Vi arbetar utifrån:

  • Här vill jag som barn vara
  • Här vill jag som förälder lämna mitt barn
  • Här vill jag som pedagog arbeta

Rektor: Maria Nilsson

Klöverängens förskola ligger granne med Solgläntans förskola i östra Lerberget. Förskoleverksamhet erbjuds för barn 1–5 år som delas in i mindre barngrupper för att kunna möta barnen och vara närvarande i deras upptäckande.

Barnen som är 1–3år

De yngsta barnen på förskolan delas in i två barngrupper i lokalerna; Nyckelpigan och Lärkan. Personalen samarbetar kring innehåll av undervisning och dokumentation av den. Oftast är det här barnen börjar i förskolan och därför läggs stor vikt med arbetet att barn och vårdnadshavare känner både trygghet och trivsel med personal och hela förskolans utbildning.

Barnen som är 4–5år

Samma gäller för de äldre barnen som delas upp i mindre barngrupper. De utgår från varsin hemvist och använder resten av förskolans lokaler. En av lokalerna heter Fjärilen men här kan barngruppernas namn årligen variera, med tanke på demokrati och barns delaktighet och inflytande. Självklart ger vi därför barnen möjlighet att själva få vara med att bestämma sin barngrupps namn.

Adress: Tröskvägen 100, 263 53 Lerberget
Förskolechef: Maria Nilsson

Solgläntans förskola hittar ni i de nyare delarna av Lerberget, granne med Klöverängens förskola. Här erbjuds förskoleverksamhet för barn 1–5 år. Barnen delas även här in i mindre barngrupper – Rosa, Gul, Grön och Röd utifrån golvens färg.

Röd och Grön

I lokalerna Röd och Grön vistas våra yngsta barn i två barngrupper. Här arbetar vi med språket och tryggheten i de vardagliga situationerna. Planerad och spontan rörelse både inne och ute är en naturlig del av barnens vardag. Utifrån barnens intresse utforskar och undersöker vi tillsammans barnens vardag. Vi arbetar med kommunikation på olika sätt för att hjälpa barnen att beskriva känslor, lösa konflikter och växa som individer.

Gul och Rosa

I lokalerna Gul och Rosa vistas de äldsta barnen i två barngrupper. Här arbetar vi för att skapa en variationsrik miljö som inspirerar barnen i deras lärande och samspel. Årligen ser samarbetet olika ut mellan barngrupperna, beroende på barns behov och behov i vår utbildning. Dagligen vistas alla barn ute. Då beger sig gärna personal och barn iväg på turer i vår närmiljö.

Adress: Tröskvägen 90, 263 53 Lerberget
Förskolechef: Maria Nilsson

Stjärnglimtens förskola har barngrupper fram till den 1 juli, men det går dessvärre inte längre att ansöka om plats på förskolan.

Stjärnglimtens förskola ligger granne med Lerbergsskolan. Vi erbjuder förskoleverksamhet för barn 1–5 år i våra lokaler; Lilla björn, Stora björn och Isbjörnen.

Se varje barn

Ett naturligt och viktigt inslag i vårt dagliga arbete är att se varje enskilt barn och sträva efter att alla barns behov och förutsättningar tillgodoses. Förskolans läroplan ligger till grund i allt vi gör. Årligen ses barngrupperna över hur de kan organiseras på bästa sätt. Då är det antal barn och ålders om styr våra tankar i upplägget. Därför kan indelning av barn variera utifrån verksamhetsår.

  • Lilla björn är en 1-2 års barngrupp, där vi arbetar med att skapa trygghet för våra yngsta barn. Först när tryggheten finns kan lärandet börja.
  • Stora björn som är en barngrupp med undervisning och utbildning för barn 3-4 år. Här arbetar vi för att skapa en variationsrik lärmiljö som inspirerar barnen.
  • Isbjörnen är lokalen för de äldsta barnen på förskolan.

Samarbete med Klöverängens förskola

Vid stängningar har vid sedan hösten 2022 samarbetat med Klöverängens förskola. Det innebär att barnen som behöver omsorg efter 17:00 hämtas på Klöverängens förskola.

Personal transporterar barnen från 16:30 till Klöverängens förskola. Personal på Klöverängens förskola tar hand om barnen från Stjärnglimten efter 17:00.

Det är en etablerad rutin som både barn, personal samt vårdnadshavare är trygga med.

Det vi sett under samarbetet är att barnen på Stjärnglimten får uppleva nya lärmiljöer på eftermiddagarna när de kommer till Klöverängens förskola. Barnen från båda förskolorna får möjlighet att etablera relationer med andra barn än de som de brukar träffa under dagen.

Rutinerna har skapats av förskolan där vårdnadshavarna har fört fram sina tankar om förbättringsåtgärder för att underlätta det praktiska arbetet förskola/hem.

Vi ser på möjligheter att ändra rutinen tillbaka och att förskolorna stänger på respektive plats. Däremot prioriteras att det finns så mycket personalen som möjligt när det är som flest antal barn på förskolan. Därav hjälper förskolorna varandra vid stängningstiden.

Adress: Rättarevägen 132, 263 53 Lerberget
Förskolechef: Maria Nilsson

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: