Vanliga frågor och svar

Här har vi listat vanliga frågor och svar gällande utbilding och förskola.

Kommunen erbjuder förskoleplats till barn som har föräldrar som arbetar eller studerar eller om barnet har ett eget behov av en förskoleplats. Vi erbjuder också 15 timmars förskoleplats per vecka (under hela året) till de barn som har föräldrar som är föräldralediga. Även aktivt arbetssökande föräldrar erbjuds (vid behov) en förskoleplats på 15 timmar per vecka för sitt barn.

Det är din arbetstid eller studietid som bestämmer barnets schema på förskolan. För att skapa förutsättningar för en bra verksamhet måste personalen ha ett korrekt och aktuellt schema, som följs. Vid förändringar ska nytt schema lämnas in. Schemaförändringar måste meddelas minst 7 dagar i förväg. För barn i behov av särskilt stöd enligt skollagen 2 kap 9 § styrs vistelsetiden efter beslut för varje enskilt barn.

Via vår e-tjänst ansökan om förskoleplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Du kan söka plats inom ett skolområde men inte till en specifik förskola. Om du önskar att få ditt barn placerat vid en specifik förskola eller avdelning kan du ange det under rubriken "extra information" i ansökan. Vi tar hänsyn till önskemål men kan inte garantera att de går att uppfylla.

Du har rätt att ansöka om en plats för ditt barn till förskola. Oavsett när du gör din ansökan får du ett ködatum tidigast fyra månader innan barnets startdatum på förskolan. Kommunen är skyldig att erbjuda förskoleplats inom fyra månader, under förutsättning att ditt barn fyllt ett år när det är dags att börja.

Du måste svara skriftligt på erbjudandet om plats, oavsett om du tackar ja eller nej till platsen. Om du tackar nej till platsen som du blir erbjuden kan du få vänta ytterligare fyra månader innan du får ett nytt erbjudande om plats. Om du inte svarar alls erbjuds din plats till en annan sökande. Då får du lämna in en ny ansökan om du fortfarande har behov av barnomsorg.

Sex månader innan önskat startdatum kan du ansöka om förskoleplats, men senast fyra månader innan önskat datum måste ansökan vara inne för att du ska veta att du garanterat kommer att få en plats. Ditt barn måste hinna fylla ett år innan det kan tilldelas plats. Registreringsdatum gäller som ködatum. Om barn har samma ködatum fördelas plats utifrån följande principer:

  1. Närhetsprincip. Barn har förtur till plats inom sitt närområde
  2. Syskonförtur
  3. Ålder (äldsta barnet erbjuds plats först)

Öppettiderna i kommunens förskoleverksamheter är måndag - fredag klockan 06.30 - klockan 18.30. På morgnar, kvällar och lov, när barnantalet är lägre kan avdelningar slås ihop.

Fyra gånger per termin håller förskolan, pedagogisk omsorg/familjedaghem och fritidshemmen stängt för utbildning, utvärdering och planering.

Barnomsorgsavgiften är beräknad efter detta och någon reducering görs inte för dessa dagar. Föräldrar meddelas minst en månad i förväg.

Vill du säga upp ditt barns barnomsorgsplats, registrera inkomstuppgifter eller kontaktuppgifter så behöver du logga in på e-tjänsten för detta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Har du inte möjlighet att logga in med e-legitimation, ta kontakt med kommunens servicecenter. Uppsägningstiden är 30 dagar och du betalar avgift under denna tid.

Vår barnomsorg erbjuder hög kvalitet i en fantastisk natur med närhet till hav och berg. Det finns många verksamheter som organiserar sin verksamhet i utegrupper. Personalen har utbildning eller erfarenhet att på bästa sätt tillgodose barnens behov av omsorg och en god pedagogisk utveckling. Kommunen strävar efter att verksamheterna ska ha barngrupper med lämplig sammansättning och storlek samt anpassade lokaler.

Vill du läsa mer om hur Höganäs förskolor arbetar med kvalitetshöjning i förskolorna kan du läsa vår egenskapade bok Förskolorna som lyfter , 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.. Boken har varit en del av förskolelyftet som sedan hösten 2015 har varit en utlokaliserad högskoleutbildning som bidragit till en kvalitetshöjning och förstärkt pedagogernas insikt i läroplanens intentioner. Malmö högskola har varit utbildningsansvarig för ett trettiotal förskollärare och tre förskolerektorer där inriktningen har varit att dokumentera, följa upp och utveckla förskolans kvalitet.

När vårdnadshavare accepterat den erbjudna platsen skrivs ett placeringsavtal - en juridisk handling - som innebär att familjen förbinder sig att betala sin plats under den tid barnomsorg tillhandahålls. Vid gemensam vårdnad ska båda föräldrarna skriva under avtalet. Innan barnet börjar sin inskolning lämnas placeringsavtal, inkomstuppgift och schema. Vid placering i fristående verksamhet gäller de rutiner som respektive förskola eller fritidshem beslutat om. Under de 14 första kalenderdagarna, då barnet skolas in i verksamheten, betalas ingen avgift för barn mellan 1-5 år. All frånvaro (exempelvis sjukdom, semester, ferier, annan ledighet) meddelas till personalen. Frånvaro ger inte rätt till reducerad avgift.

Förtur

Förtur kan bara beviljas utifrån skollagen för barn i behov av särskilt stöd, kap 8 7 § "Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver stöd i sin utveckling i form av förskola". Har du ett barn som har speciella behov, språk, funktionsnedsättning eller liknande ska du kontakta aktuell förskolechef.

Den inkomstuppgift som vi hämtar från Skatteverket och använder i våra beräkningar är taxerad förvärvsinkomst; inkomst av tjänst plus inkomst av näringsverksamhet. Studiebidrag eller lån från CSN räknas inte som inkomst.

Jag har inte haft någon lön under det år som ni kontrollerar. Varför har jag fått en faktura?

Som underlag vid beräkning använder vi de uppgifter som lämnats till Skatteverket i din deklaration för det aktuella året. Det finns flera andra former av inkomst än lön, som är skattepliktiga och utgör underlag för barnomsorgsavgift, till exempel föräldrapenning eller sjukpenning.

Om din inkomst varierar och inte är samma varje månad så ska du göra en uppskattning av din årsinkomst/föräldrapenning och dela den med 12 för att få en månadsinkomst.

Du kan få tillbaka pengar om du betalat för mycket.

Ska du bestrida en faktura gör du detta skriftligen. Därefter gör vi en utredning och skickar hem svar till dig. I ditt bestridande förtydligar du:

  • Att du bestrider fakturan
  • Att du vill få den omräknad
  • Motiverar du varför efterdebiteringen inte stämmer

Du ska även skicka in underlag för alla skattepliktiga inkomster som ni fått under det år som kontrolleras. Det kan till exempel vara lönespecifikationer, föräldrapenning, sjukersättning, med mera. Summan av dessa underlag ska stämma någorlunda överens med er taxerade inkomst.

Om det endast är en person i hushållet som har en ojämnt fördelad inkomst under året, behöver ni bara skicka in underlag för den personen. För den andra personen i hushållet använder vi då den taxerade inkomsten delat med tolv som månadsinkomst.

Skicka brevet till:
Höganäs kommun
utbildningsförvaltningen, inkomstkontroll
263 38 Höganäs.

Nej. Du som vårdnadshavare ansvarar för att meddela rätt inkomst och ändringar så att barnomsorgsavgiften för hushållet blir rätt. Anger du ingen inkomstuppgift får du automatiskt den högsta avgiften, maxtaxa. Du kan uppdatera inkomstuppgifterna flera gånger per år.

Sidansvarig: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: