Vikenskolans förskolor

Verksamheten omfattar två kommunala förskolor – alla med välutbildade och engagerade pedagoger. I maj 2019 fick Vikenskolans förskolor en utmärkelse från skolverket: Förskola med hållbar utveckling, för framgångsrikt arbete med lärande för hållbar utveckling.

Ett gott samarbete med dig som förälder

Vikens Ry förskola har en Reggio Emilia inspirerad verksamhet medan Svanebäcks förskola har en natur- och miljöinriktning. Gemensamt för förskolorna är den hälsofrämjande policyn med mycket utevistelse.

Vår föräldrasamverkan innebär att ha daglig kontakt, utvecklingssamtal en gång om året, föräldramöten, familjekväll och möjlighet till representantskap i föräldraråd. Förskolorna har en egen läroplan med värdegrund, mål och riktlinjer.

Rektor: Catharina Schill

Vår filosofi på Vikens Ry förskola är Reggio Emilia, vilket innebär att vi utgår från barnets behov och det moderna samhällets förändringar. Det handlar om tron på "barnet" att kunna se att barn föds intelligenta och att barn är olika.

Vikens Ry förskola har fått kvalitetspris och blivit Qualiscertifierad med motiveringen:

Lärandemiljön är öppen, innehållsrik och inbjudande och pedagogerna utgår från barnens intresse och behov i uppbyggandet av lärmiljöerna. Genom Reggio Emiliainspirerande arbetssättet provar pedagogerna olika lärstilar för att göra varje barn medvetet om sitt lärande. Förskolans har ett klimat där barnen stimuleras att lära av varandra och arbetar för att varje barns behov tillgodoses och utvecklas så att barnen får förståelse för allas lika värde. Insatta resurser nyttjas väl och leder till en hög måluppfyllelse i det nationella uppdraget.

På förskolan finns det ett barnhus för yngre samt äldre barn. Det innebär att miljöerna är föränderliga efter barnens utveckling samt att pedagogerna följer med barnen under deras tid här.

Vi har en hälsoprofil som innebär att vi serverar hälsosam mat utan onödigt socker. På förskolan arbetar vi med en portfolio där vi följer barnens positiva utveckling. Portfolion följer med barnet genom förskola och skola. Vi arbetar projektinriktat där barnen är delaktiga. Där pedagoger och barn reflekterar över sitt eget lärande. Dokumentation är en viktig del av vårt arbete för att synliggöra det för barn, pedagoger och föräldrar.

Adress: Hästhagevägen 35, Viken
Förskolechef: Catharina Schill

Svanebäcks förskola är grön flagg certifierade. Vi arbetar mot grön flagg mål och med hållbar utveckling på förskolan. Genom leken ute och inne arbetar vi för att barnen ska bli aktsamma om vår natur och djur och bli nyfikna, intresserade, hänsynstagande, respektfulla och trygga barn som vandrar ut i världen med stor aptit på livet. Vi skapar en trygg miljö för barnen där de kan uttrycka sig själva och sina personligheter.

Vår vision

Alla barn och vuxna ska erbjudas samma förutsättningar att utvecklas och få vara självständiga individer.
Vi arbetar med Genus, Språk, Natur och Miljö för att bredda barnens framtid och möjligheter

Miljöprofil

Hösten 2009 blev vi Grön Flagg certifierade! Detta innebär att stiftelsen Håll Sverige Rent har godkänt vårt miljöarbete. På förskolan har vi ett miljöråd, men alla barn och pedagoger arbetar aktivt och medvetet med våra miljömål. Vår förskola har en miljöprofil och vi lär barnen ett levnadssätt som främjar Hållbar utveckling. Hållbar utveckling innebär att barnen lär sig att känna omsorg för sig själv, andra människor och naturen i framtiden.

Vår verksamhet utformas i enlighet med Läroplanen och våra gemensamma miljömål. Viken har en väldigt varierande närmiljö att erbjuda och vi utnyttjar vårt fenomenala läge så mycket vi kan. Vår verksamhet bedrivs på stranden, i skogen, sandkullen eller på en av många lekplatser.

Adress: Kalvlyckevägen 2, Viken
Förskolechef: Catharina Schill

Via vår e-tjänst här nedan lämnar du din ansökan om förskoleplats. I e-tjänsten kan du registrera en ny ansökan, ändra en tidigare ansökan eller begära en omplacering.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen