Jonstorpsskolan

Jonstorpsskolan är en skola med stora möjligheter som har cirka 570 elever som går från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolan är omringad av en unik miljö nära hav och natur, vilket möjliggör en varierad undervisning för samtliga elever. Studier i moderna lokaler varieras med lektioner och aktiviteter i världens bästa lärosal – naturen.

Jonstorpsskolans pedagogiska arbete

På Jonstorpsskolan har vi en helhetssyn där varje verksamhet och varje individ utgör en viktig kugge i vårt arbete med hela barnet, hela vägen. Vårt syfte är att utveckla vår verksamhet för att förbereda eleverna på den framtid som kommer och för stärka deras självförtroende och självkänsla.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Adress:
Revavägen 3
263 71 Jonstorp

Läs mer om skolans bibliotek här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skolan har ett flertal olika byggnader där eleverna är fördelade i tre olika stadier; låg-, mellan- och högstadium. Våra yngsta elever har sina lokaler i Ankaret, Stäven, Masten och Tampen, de byggnader som ligger närmast Jonstorpsvägen. Klasserna är placerade årskursvis i de olika husen. Skolan har en fantastisk närmiljö som erbjuder många möjligheter till undervisning, lek och rörelse utomhus.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Året i förskoleklassen skapar en god grund för all vidare inlärning och ger många tillfällen till träning i att umgås, kommunicera och samarbeta.

Genom leken tränar barnen abstrakta begrepp och övar sig på allt de lärt teoretiskt, hört och sett. Genom leken befäster barnen sina kunskaper och utmanar sitt lärande och sin förståelse.

Barnen får uttrycka sig i skapande form och får prova på olika material och tekniker. Vi sjunger kända och okända sånger på både svenska och andra språk och spelar på olika instrument.

För att ge barnen grundläggande taluppfattning arbetar vi praktiskt och ger barnen verktyg för att bygga upp förståelse för tal. Vi gör barnen uppmärksamma på matematiken i vardagen. När vi samtalar om matematik använder vi de korrekta benämningarna. Vi tränar på att kunna sätta ord på det logiska och abstrakta tänkandet. Vi arbetar med språklig medvetenhet. Genom sagor, ordlekar, rim och ramsor tränar vi på det svenska språket.

I arbetet med skolans värdegrund förklarar vi ord och bearbetar vad de olika orden innebär. Vi tränar de olika begreppen i lekar, bild, drama och sång.

Under våra regelbundna utedagar följer vi årets växlingar. Då lär vi oss också om natur och miljö och tränar olika matematiska begrepp. Samtidigt får barnen extra rörelseträning.

Klicka här för att få mer information Jonstorpsskolans förskoleklass. , 323.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med det år barnet fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden. Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

För att nå goda resultat är det en förutsättning att eleverna trivs och känner sig trygga i sin skola. Som en resurs för elever, föräldrar och personal finns elevhälsan, som leds av rektor. Elevhälsan består av rektor, speciallärare, specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator. Vi arbetar för alla elevers lärande och utveckling!

Sophie Ryen, kurator
e-post: sophie.ryen@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 78 05

Jan Robild, skolsköterska
e-post: jan.robild@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 76 07

Trygghetsteamet

Här ingår rektor, specialpedagoger, pedagoger, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. Träffas 4 gånger/termin och vid behov. Skolans likabehandlingsplaner är dokument där det förebyggande värdegrundsarbetet beskrivs. Utgångspunkten är de sju diskrimineringsgrunderna. Arbetet syftar till att motverka kränkningar och mobbning.

På Jonstorpsskolan finns 5 fritidsavdelningar: Tampen, Stäven, Masten, Ankaret och Gastarna. På Gastarna går våra äldsta fritidselever (åk 4-6).

Fritidshemmen kompletterar förskoleklassen och skolan genom undervisning som stimulerar elevernas utveckling och lärande och erbjuder eleverna en meningsfull fritid.

Ankaret, telefon: 042–33 76 11
Stäven, telefon: 042–33 76 12
Masten, telefon: 042–33 76 13
Gastarna, telefon: 042–33 76 17

 

Johan Borkmar, rektor
johan.borkmar@hoganas.se
042-33 76 02

Åsa Olsson, biträdande rektor
asa.olsson@hoganas.se
042-33 76 04

Malin Andersson, tillförordnad enhetschef fritidshem (del av tjänst)
malin.k.andersson@hoganas.se
042-33 76 74

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: