Val av förskoleklass

Ditt barn har utifrån sitt upptagningsområde blivit erbjuden en plats i förskoleklass. Om du är nöjd med valet ska du inte göra något mer, utan kan tillsammans med ditt barn se fram emot en lärorik höst.

Är du inte nöjd med din plats utan vill i stället välja en annan skola, fristående eller kommunal, gör du det via Höganäs kommuns e-tjänst. E-tjänsten är öppen mellan 16 januari och 16 februari.

Förskoleklass är en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen har en egen del i läroplanen med förtydligat syfte och innehåll som ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer senare i grundskolan. Förskoleklass är obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Ditt val i e-tjänsten vidarebefordras till den aktuella fristående skolan som därefter hanterar ditt önskemål. Det innebär att du inte ska ansöka om förskoleklass direkt till skolan.

Har du valt en annan skola än den du blev tilldelad, kommunal eller fristående, kommer du att få besked om placering i början på mars. Beroende på vilken kontaktväg du valt får du antingen sms eller e-post om att ett placeringsbesked finns att tillgå i e-tjänsten. Har du sökt plats hos en fristående skola får du besked direkt från dem.

Urvalsregler för Höganäs kommuns skolor

Vår förhoppning är att alla ska få sitt förstahandsval, men i vissa fall kan det bli fullt på en skola och då arbetar vi efter följande urvalsregler:

 1. Vårdnadshavares önskemål (om inte annan elevs berättigade krav på en skolplacering nära hemmet åsidosätts.
 2. Närhetsprincipen (om inget önskemål om skolplacering framställs).
 3. Utrymme i aktuell årskurs.
 4. Syskonförtur.

Är du och ditt barn i behov av skolskjuts ansöker du om det i en e-tjänst som öppnar senare i vår. Vi kommer med mer info om detta när det börjar bli dags att ansöka. Klicka här för att komma till vår sida om skolskjuts.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning (se 28 kap. 17 § skollagen samt 13 kap. kommunallagen (2017:725)). Domstolen avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning.

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om:

 1. Det inte har kommit till på lagligt sätt
 2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen
 3. Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.
 4. Beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Överklagan bör innehålla:

 • Vilket beslut du vill överklaga
 • vilket eller vilka fel du tycker har gjorts
 • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

Du skickar överklagandet direkt till förvaltningsrätten.

Adress till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: