Val av förskoleklass

Ditt barn fyller 6 år och tar steget från förskola till förskoleklass. Då har det blivit dags att i januari aktivt ansöka om en plats för ditt barn på en kommunal eller en fristående skola.

Ansökan om förskoleklass gör du via e-tjänst på kommunens hemsida. I ansökan anger du tre alternativ i prioriteringsordning. E-tjänsten är öppen mellan 15 januari och 16 februari 2024.

Förskoleklass är en bro mellan förskola och skola. Förskoleklassen har en egen del i läroplanen med förtydligat syfte och innehåll som ska ge eleverna förutsättningar att utvecklas i riktning mot de kunskapskrav som kommer senare i grundskolan. Förskoleklass är obligatorisk, avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Ansökan om förskoleklass gör du via e-tjänst på kommunens hemsida oavsett om ditt barn ska gå fristående eller kommunal skola.

I början på mars kommer du att få besked om placering för ditt barn. Beskedet får du via sms och e-post. Har du sökt plats hos en fristående skola får du besked direkt från dem.

Skolorna kommer även att skicka ett informationsbrev till alla blivande förskoleklasselever om inskolning och kommande föräldramöten.

Urvalsregler för Höganäs kommuns skolor

Vår förhoppning är att alla ska få sitt förstahandsval. Om en skola inte har plats för samtliga elever tillämpas följande urvalskriterier.

  1. Elever som bor i Höganäs kommun med skyddade personuppgifter.
  2. Syskonförtur, för elever som ska börja förskoleklass och har ett syskon som redan går i årskurs 1–3 på den skolan under det aktuella läsåret.
  3. Absolut närhet.

Är ditt barn i behov av skolskjuts ansöker du om det i en e-tjänst som öppnar senare i vår. Vi kommer med mer info om detta när det börjar bli dags att ansöka. Klicka här för att komma till vår sida om skolskjuts.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning (se 28 kap. 17 § skollagen samt 13 kap. kommunallagen (2017:725)). Domstolen avgör om beslutet strider mot någon lag eller författning.

Enligt 13 kap. 8 § kommunallagen ska ett överklagat beslut upphävas om:

  1. Det inte har kommit till på lagligt sätt
  2. Beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller regionen
  3. Det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det.
  4. Beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Om du vill överklaga beslutet ska du göra det senast tre veckor från den dag att beslutet har anslagits på kommunens officiella anslagstavla.

Överklagan bör innehålla:

  • Vilket beslut du vill överklaga
  • vilket eller vilka fel du tycker har gjorts
  • ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer (hem, mobil och arbete) och e-postadress så att domstolen kan nå dig.

Du skickar överklagandet direkt till förvaltningsrätten.

Adress till förvaltningsrätten:

Förvaltningsrätten i Malmö, Box 4522, 203 20 Malmö
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: