Vikenskolan

Vikenskolan ligger i Viken mellan Helsingborg och Höganäs. I Vikenskolan går cirka 650 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Eleverna och barnen möts av en positiv syn på framtiden där vuxna är goda förebilder som visar på samhällets mångfald och möjligheter. Alla har en medvetenhet kring vikten av en sund livsstil, en fysisk och psykisk hälsa samt vad som stöder en hållbar utveckling.

Vikenskolans pedagogiska arbete

På Vikenskolan arbetar vi för att all personal ska ha ett gemensamt förhållningssätt i att möta barn, elever och föräldrar med respekt för allas lika värde. Arbetet för både barn och vuxna ska kännas meningsfullt, vara begripligt och den enskilde ska kunna påverka sin arbetssituation. Pedagogerna arbetar i arbetslag kring eleverna och varje elev har en mentor. Pedagoger och ledning följer upp resultat i verksamheten, analyserar och vidtar åtgärder för utveckling. Ett kvalitetsarbete som hela tiden är en pågående process.

På Vikenskolan trivs både elever och personal vilket ger nöjda föräldrar. Verkasmheten präglas av ett salutogent synsätt. Vi arbetar på ett sätt som gör att eleverna har inflytande över och kan ta ansvar för sitt lärande. Detta har gett goda resultat med höga meritpoäng för en F–9 grundskola.

Välkommen att kontakta oss!

Telefon servicecenter
042-33 71 00

Adress:
Bokvägen 18
263 63, Viken

Läs mer om skolans bibliotek här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under våren planeras två gemensamma inskolningsträffar för de barn som erbjudits plats i förskoleklass på Vikenskolan. Skolan kommer att erbjuda drop-in/öppet hus en eftermiddag då föräldrar och barn kan komma och besöka oss på skolan.

Vikenskolans förskoleklass är kl. 8:20-13:00. Därefter tar fritids vid för de barn som har fritidsplats.

Vikenskolan delar inte upp eleverna i fasta klasser förrän inför åk 1. De kommer ha en mentor, men grupperna under dagen kan se olika ut, grupperna kommer att göras med hjälp av rektor, specialpedagog och pedagogerna från förskolan.

Klicka här för att få mer information Vikenskolans förskoleklass. , 107 kB, öppnas i nytt fönster.

Från och med det år barnet fyller sex år ska hen erbjudas plats i förskoleklass. Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår.

Förskoleklassverksamhetens syfte är att ge barnen en trygg övergång mellan förskola och grundskola. Hos oss i förskoleklassen händer det spännande saker hela tiden. Förskoleklass ingår i arbetslag förskoleklass och årskurs 3.

Läs mer om ansökan till förskoleklass här. Öppnas i nytt fönster.

Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi vill se till hela barnet – både kropp och själ. Vi samarbetar med föräldrar och personal på skolan samt med sjukvårdens olika verksamheter för att alla elever ska få en så positiv skolsituation som möjligt. Om ni inte vill att något ska föras vidare respekterar vi det. Vi har tystnadsplikt.

Vi erbjuder alla elever i förskoleklass, årskurs 2, 4 och 8 ett hälsobesök. Hälsobesöket kan innebära kontroll av längd, vikt, rygg, syn och hörsel samt ett individuellt hälsosamtal. Vi arbetar för att alla elever ska ha ett fullgott vaccinationsskydd. Vi erbjuder en fortsättning på det vaccinationsprogram som påbörjades på barnhälsovården. Alla vaccinationer är frivilliga men vi menar att det är viktigt att eleven har ett fullständigt skydd. Besök hos skolläkaren bokas genom skolsköterskan.

Linda Tofftin, kurator
e-post: linda.tofftin@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 73 48

Margareta Edvardsson, skolsköterska
e-post: margareta.edvardsson@hoganas.se
telefonnummer: 042-33 76 77

På Vikenskolans fritids vill vi erbjuda barnen en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritidsvistelse. Här förenas omsorg och pedagogik som stödjer barnens fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling. Vi låter barnen ta ansvar och ger dem inflytande och delaktighet i fritidsverksamheten.

Tillsammans med andra lär sig barnen hantera konflikter och att lösa dem på ett positivt sätt. Vi arbetar aktivt för att främja jämställdhet mellan flickor och pojkar. När vi utformar verksamheten utgår personalen från att alla barn är olika och har olika erfarenheter, behov, intressen och ålder.

Bryggan, telefon: 042–33 76 92
Hamnen, telefon: 042–33 76 78
Fyren, telefon: 042–33 73 71
Fortet, telefon: 042–33 76 86

 

Charlotta Malmberg, rektor (övergripande ansvar samt ansvarsområde årskurs 7–9) – charlotta.malmberg@hoganas.se, 042-33 76 75

Camilla Jamakosmanovic, biträdande rektor (ansvarsområde årskurs 4–6)
camilla.jamakosmanovic@hoganas.se
042-33 76 51

Petra Stolt, biträdande rektor (ansvarsområde årskurs F–3 samt fritids)
petra.stolt@hoganas.se,
042-33 76 73

Frida Wictor, skoladministratör
042-33 78 02
Maria Hallberg, skoladministratör
042-33 78 03

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: