Hantering av synpunkter, klagomål och beröm

Har du synpunkter, klagomål eller beröm som gäller förskolan, grundskolan eller fritidshemmet? Din åsikt är viktig för vårt uppföljnings- och utvecklingsarbete och vi är tacksamma för att få veta vad du tycker.

Du är välkommen att tycka till om förskola, skola och fritidshem. Gör vi något riktigt bra som vi kan göra mer av? Eller finns det möjlighet för oss att bli bättre på vissa saker? Kanske är du missnöjd över något? Eller har du en idé du vill dela med oss? Dina synpunkter är viktiga för oss.

I första hand ska du ta kontakt med skolans personal som förskollärare, lärare eller mentor. I andra hand ska du vända dig till rektor. Om du vill ta kontakt med Höganäs kommun använder du dig av våra e-tjänster.

Enligt skollagen har du rätt att lämna klagomål på utbildningen. Ett klagomål är ett tydligt missnöje med någonting i verksamheten.

Utbildningsnämnden ansvarar för att utreda klagomål mot den kommunala utbildningen. Om det i utredningen framkommer att det finns brister i verksamheten måste utbildningsnämnden se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Har du synpunkter som rör något i förskolan, skolan eller fritidshemmet ska du i första hand ta kontakt med skolans personal. Kontakta ansvarig förskollärare, lärare eller mentor. Anser du dig inte få rätt hjälp vänder du dig i första hand till rektorn.

Rektor ansvarar för och beslutar om frågor som rör förskolans eller skolans dagliga verksamhet och inre organisation. Är du fortsatt missnöjd efter möte med rektor är du välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen. Utbildningsnämnden informeras om alla klagomål som inkommer till verksamheten.

Klagomål kan lämnas in muntligt, eget brev eller via vår e-tjänst.

Ett klagomål ska hanteras nära barnet eller eleven. Alla som berörs av klagomålet ska få komma till tals. Elev, vårdnadshavare, rektor, lärare, personal från elevhälsan eller annan personal kan medverka i utredningen. Vilken typ av utredning som behövs för att kunna hantera ärendet beror på omständigheterna. Utredningen ska göras skyndsamt och dokumenteras.

Om du har klagomål på rektor hanteras ärendet av ansvarig verksamhetschef på utbildningsförvaltningen.

Du får alltid en återkoppling i ärendet om det är något som har åtgärdats eller inte. Om du inte är nöjd med hur ditt klagomål hanterats kan du kontakta Skolinspektionen.

Du får gärna ringa och diskutera ditt ärende innan du bestämmer dig för att lämna in ett klagomål. Du kan vara anonym när du lämnar in ett klagomål, men i så fall kan ingen återkoppling ske.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: