Modersmålsundervisning

Modersmål är ett eget ämne i grundskola och gymnasium. Målet är att hjälpa barn och ungdomar att utveckla sitt språk och lära sig mer om den egna kulturen.

Modersmålsundervisning ansöks om en gång och pågår till och med åk 9 om inte vårdnadshavare väljer att avsluta undervisningen tidigare. Både ansökan och avslut av undervisning på modersmål görs via E-tjänster. Vi kan erbjuda modersmålsundervisning/studiehandledning i följande språk just nu: albanska, arabiska, bosniska, kroatiska, serbiska, engelska, japanska, kurdiska, litauiska, persiska/dari, polska, tyska, kinesiska och spanska.

Inför nytt läsår ska ansökan om modersmål ha skickats in till enhetschef för flerspråkighet via e-tjänster senast den 15 maj för att erbjudas plats i augusti. För att erbjudas plats i befintliga grupper i januari ska ansökan ha inkommit via e-tjänster senast den 15 november. Anmälan gäller tills platsen sägs upp.

När ditt barn inte längre ska ha modersmålsundervisning behöver du avsluta genom att anmäla detta. Anmälan för avslut gör du enklast via e-tjänsten här.

Modersmål är ett eget frivilligt ämne i grundskolan. Målet är att barnen på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Modersmålsundervisningen ska hjälpa elevernas personliga utveckling och förstärka deras självkänsla.

I kursplanen för modersmål står det vilka mål som eleverna ska uppnå. Här finns också angivet syfte och centralt innehåll för årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. Det finns även kunskapskrav för år 3, 6 och 9.

En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om:
  • Språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
  • Eleven har grundläggande kunskaper i språket.

Elever som har ett annat modersmål än svenska kan få undervisning i sitt modersmål i skolan. För närvarande finns undervisning på 18 olika språk i Höganäs kommun. För att ett språk ska erbjudas krävs minst fem elever och att lämplig lärare finns att tillgå. Eftersom eleverna kan komma från olika skolor i kommunen sker inte alltid undervisningen på elevens hemskola. Vårdnadshavarna står för transporten till och från modersmålsundervisningen.

Modersmålsundervisning erbjuds om eleven har grundläggande kunskaper i språket, även om språket inte är elevens vardagsspråk i hemmet.

För de nationella minoritetsspråken samiska, meänkeli, romani chib, jiddisch och finska, gäller särskilda bestämmelser.
  • Minoritetsspråken ska erbjudas även om det är färre elever än fem som önskar undervisning i dessa.
  • Modersmålsundervisning ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.
Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från annat land får dock ges modersmålsundervisning i två språk, om det finns särskilda skäl.

Eleverna får betyg i modersmålet från årskurs 6 till årskurs 9.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: