Rapport kommunfullmäktige 27 oktober 2022

Höganäs kommunfullmäktige sammanträdde torsdag 27 oktober. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp.

Granskning av hemtjänsten

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat arbetet inom hemtjänsten. Granskningen har syftat till att bedöma om socialnämnden och Höganäs Omsorg AB har säkerställt att hemtjänst för de äldre bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.

Den sammanfattande bedömning är att socialnämnden till stora delar har säkerställt att hemtjänst för äldre bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Bedömningen grundas på att det finns en strukturerad styrning och uppföljning av äldreomsorgen och hemtjänsten avseende mål, ekonomi och kvalitet. De bedömer dock att framtagande av målvärden för bedömning av måluppfyllelse kan tydliggöra styrningen ytterligare.

Hela rapporten kan läsas genom att ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 30.7 MB..

Delårsrapport 2022 för Höganäs kommun

Kommunledningskontorets ekonomiavdelning har sammanställt en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2022 med en prognos för årets resultat. Prognosen för årsbokslutet visar ett resultat på drygt 84 miljoner kronor, exklusive exploateringsintäkter som beräknas landa på drygt 26,7 miljoner kronor.

Flera nämnder gör en prognos på ett resultat som innebär att verksamhetens kostnader ryms inom befintlig budget. Teknik- och fastighetsförvaltningen aviserar dock en väsentlig avvikelse till följd av kostnadsökningar av energi och livsmedel.

Stor osäkerhet råder för bedömning av hur helårsutfallet kommer att bli. Inflation och kostnader för energi gör att det är svårare att göra en säker prognos. Prognosen indikerar dock ett starkt resultat för 2022 men också att osäkerheten kommer att bestå även för 2023. Om förutsättningarna medger att nyttja årets resultat för ytterligare pensionsinlösen, och därmed hålla kostnaderna nere kommande år, kan detta förberedas före årsskiftet och inför helårsbokslutet. Ekonomiavdelningen utreder under hösten.

Som vanligt direktsände vi mötet på vår Youtube-kanal. Här kan du se direktsändningen i efterhand:

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls torsdag 24 november.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: