Rapport från kommunfullmäktige 24 november 2022

Årets näst sista kommunfullmäktigemöte handlade nästan enbart om budgeten för nästa år. Här berättar vi mer.

Revisionsrapport om granskning

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Höganäs kommun granskat om utbildningsnämnden bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga.

I sin beslutsrapport konstaterar revisionen att utbildningsnämnden till viss del bedriver ett ändamålsenligt förebyggande arbete inom elevhälsan, med fokus på psykisk ohälsa bland unga. Bedömningen grundas på att det pågår ett utvecklingsarbete av elevhälsan vid granskningens tidpunkt, vilket syftar till att upprätta ett systematiskt kvalitetsarbete och öka likvärdigheten mellan skolenheterna.

Utifrån granskningsresultatet i rapporten rekommenderas utbildningsnämnden bland annat att säkerställa att fördelningen av elevhälsan utgår från skolenheternas behov, till exempel utifrån elevantal och socioekonomiska aspekter och att säkerställa en tillräcklig kartläggning och analys av bakomliggande orsaker till elevernas ohälsa.

Budget 2023

Två år av pandemi har följts av ett krig i Sveriges närområde, vilket har lett till högre priser – inte minst på el – och en hög inflation. Kommunen har stora investeringsvolymer i en tid med skenande byggpriser.

Prognoserna innehåller stor osäkerhet. Nya prognoser för pensionskostnader respektive skatter och bidrag, sedan senaste budgetunderlaget gjordes, innebär ökade kostnader på 30 miljoner kronor.

Det blir en fortsatt satsning på kommunens innovationsfond, där 3 miljoner kronor läggs under 2023, och 4 miljoner kronor beräknas läggas under vardera 2024 och 2025. Tanken är att kunna satsa på projekt som kanske kräver en initial investering, men som sedan sänker driftskostnaden totalt sett.

En utdelning ska ske från Höganäs Energi AB på 7 miljoner kronor, medan AB Höganäshem gör en värdeöverföring på 2 miljoner kronor.

Man räknar med höjda energikostnader på runt 34 miljoner kronor, medan det fortfarande är osäkert hur stor höjningen av nätavgifterna blir. Staten bidrar med elkompensation på runt 11 miljoner kronor.

Inom Höganäs Omsorg AB tillkommer stiger pensionskostnaderna med 10 miljoner kronor mer än man hade räknat med tidigare.

Nämnder och förvaltningar har begärt 10,68 miljoner kronor i tillskott, och får i budgeten 10,15 miljoner kronor. Totalt sett sker ett tillskott i budgetramen på 79 miljoner kronor jämfört med 2022.

Det budgeterade resultatet blir då 20 miljoner kronor, vilket innebär 1,2 procent av den totala budgeten på drygt 1,62 miljarder kronor.

Skattesatsen blir oförändrad och ligger kvar på 19:73 kronor per intjänad hundralapp.

Detta var bara något av det som togs upp på sammanträdet. Vill du veta mer kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 42.3 MB..

Vi direktsände som vanligt mötet. Här kan du se sändningen i efterhand:


Nästa kommunfullmäktigemöte, som även är årets sista, blir torsdagen den 15 december.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: