Rapport från kommun­styrelse­mötet mars 2023

Tisdag 14 mars sammanträdde kommunstyrelsen. Här är några av ärendena som togs upp.

Ombyggnad av Röda huset till familjecentral

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder att arbeta för att förverkliga etablering av en familjecentral i kommunen. Under hösten 2020 fick verksamhetschef för förskola inom utbildningsförvaltningen tillsammans med avdelningschef för individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen uppdraget att arbeta för etableringen av en familjecentral.

I oktober 2021 undertecknade socialnämnden och utbildningsnämnden en avsiktsförklaring med vårdcentralen Delfinens BVC och Barnmorskemottagningen i Skåne nordväst för att utreda möjligheten att, i samverkan, etablera en familjecentral i Höganäs tätort. Utredningen kring förutsättningarna för att etablera en familjecentral har därefter genomförts av en projektstyrgrupp med representanter från de fyra olika parterna som nämns ovan. Utredningen ska ge förutsättningar för att respektive förvaltning och eventuellt politiskt organ ska kunna besluta om att inrätta en familjecentral. Enligt avsiktsförklaringen skall Höganäs kommun genomföra ombyggnaden och därefter hyra ut fastigheten till parterna.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med parterna tagit fram ett förfrågningsunderlag för ombyggnad av fastigheten Centralen 3, Röda huset, till familjecentral. Kostnaden för ombyggnaden är beräknad till 4 miljoner kronor och finns inte upptaget i kommunens investeringsplan. Finansiering föreslås göras via fastighetsförsäljning.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandlingen och kontraktera vald entreprenör. Man beslutade också föreslå kommunfullmäktige besluta att finansiering av ombyggnaden av Röda huset till familjecentral finansieras via fastighetsförsäljning av fastigheterna Höganäs 35:88 (Gula villan) samt Verkstaden 19.

Godkännande av anbud avseende omklädnadsbyggnad på Brunnbyvallen

I oktober 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avbryta den upphandling som pågick avseende uppförandet av en ny omklädningsbyggnad på Brunnbyvallen, eftersom kostnaden överskred budgeten. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta om förfrågningsunderlaget med en målbild att få ner kostnaden samt att göra en ny upphandling.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu genomfört en ny upphandling och fått in sju stycken anbud istället för tre förra gången. Anbuden innehåller två stycken optioner: solceller samt planbelysning på A-plan.

Även nu är anbudet högre än budgeterade medel, vilket gör att det behöver skjutas till pengar i projektbudgeten för att kunna genomföra byggnationen.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna förslaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör och genomföra byggnationen med solceller och att tillföra 4 miljoner kronor i investeringsplanen för 2024.

Årsredovisning 2022 för Höganäs kommun

Bokslut och årsredovisning för 2022 har nu sammanställts av ekonomiavdelningen.

Resultatet för kommunen uppgick till 137,6 miljoner kronor, inklusive bland annat intäkter kopplade till exploateringsverksamheten. Det starka resultatet beror till största del på ett starkare skatteunderlag än budgeterat. Resultatet för hela kommunkoncernen landade på 172,1 miljoner kronor.

Av budgeterade 232 miljoner kronor uppgick investeringarna i kommunen till 178,5 miljoner kronor, en genomförandegrad på 76 procent. Kassalikviditeten har försvagats sedan föregående år och låg vid utgången av 2022 på 58 procent, medan soliditeten (inklusive totala pensionsförpliktelser) är fortsatt stark på 58 procent.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna kommunens bokslut och årsredovisning för 2022.

Rättelse till renhållningstaxa

I december 2022 antog kommunfullmäktige en ny renhållningstaxa gällande från den 1 april 2023. Det har i efterhand framkommit att det fanns två felaktigheter i taxan.

På sidan 4 ska grundavgiften vara samma för villahushåll, permanentboende och villahushåll, fritidsboende, det vill säga 1 600 kronor. Felaktigt har det angetts att fritidsboende har en grundavgift på 975 kronor.

På sidan 15 har felaktig tömningsfrekvens angetts för 140 liters kärl, 190 liters kärl samt 370 liters kärl. Endast möjlighet att tömma 52 gånger per år har angetts. Korrekt tömningsintervall ska vara att det erbjuds både tömning 26 gånger per år och tömning 52 gånger per år.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta rättelsen av renhållningstaxan.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet. Vill du läsa om de andra ärendena, kan du ladda hem de kompletta mötes­handlingarna , 160 MB..

Nästa kommunstyrelsemöte är den 11 april.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: