Kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars

Torsdagen den 30 mars sammanträdde Höganäs kommun­full­mäktige. Här kan du läsa om några av ärendena som togs upp och se direktsändningen i efterhand.

Det är en diger lista på 28 punkter som gicks igenom. Förutom lite mer ordinära ärenden som godkännande av årsredovisning och personalredovisning, hade det även inkommit en fråga från allmänheten.

Se vår direktsändning i efterhand här:

Här är några av ärendena som togs upp:

Rättelse till renhållningstaxa

I december 2022 antog kommunfullmäktige en ny renhållningstaxa gällande från den 1 april 2023. Det har i efterhand framkommit att det fanns två felaktigheter i taxan.

På sidan 4 ska grundavgiften vara samma för villahushåll, permanentboende och villahushåll, fritidsboende, det vill säga 1 600 kronor. Felaktigt har det angetts att fritidsboende har en grundavgift på 975 kronor.

På sidan 15 har felaktig tömningsfrekvens angetts för 140 liters kärl, 190 liters kärl samt 370 liters kärl. Endast möjlighet att tömma 52 gånger per år har angetts. Korrekt tömningsintervall ska vara att det erbjuds både tömning 26 gånger per år och tömning 52 gånger per år.

Kommunfullmäktige beslutade att anta rättelsen av renhållningstaxan.

Ombyggnad av Röda huset till familjecentral

I maj 2019 beslutade kommunfullmäktige att uppdra åt berörda nämnder att arbeta för att förverkliga etablering av en familjecentral i kommunen. Under hösten 2020 fick verksamhetschef för förskola inom utbildningsförvaltningen tillsammans med avdelningschef för individ- och familjeomsorgen inom socialförvaltningen uppdraget att arbeta för etableringen av en familjecentral.

I oktober 2021 undertecknade socialnämnden och utbildningsnämnden en avsiktsförklaring med vårdcentralen Delfinens BVC och Barnmorskemottagningen i Skåne nordväst för att utreda möjligheten att, i samverkan, etablera en familjecentral i Höganäs tätort. Utredningen kring förutsättningarna för att etablera en familjecentral har därefter genomförts av en projektstyrgrupp med representanter från de fyra olika parterna som nämns ovan. Utredningen ska ge förutsättningar för att respektive förvaltning och eventuellt politiskt organ ska kunna besluta om att inrätta en familjecentral. Enligt avsiktsförklaringen skall Höganäs kommun genomföra ombyggnaden och därefter hyra ut fastigheten till parterna.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har tillsammans med parterna tagit fram ett förfrågningsunderlag för ombyggnad av fastigheten Centralen 3, Röda huset, till familjecentral. Kostnaden för ombyggnaden är beräknad till 4 miljoner kronor och finns inte upptaget i kommunens investeringsplan. Finansiering föreslås göras via fastighetsförsäljning.

Kommunfullmäktige beslutade att finansiering av ombyggnaden av Röda huset till familjecentral finansieras via fastighetsförsäljning av fastigheterna Höganäs 35:88 (Gula villan) samt Verkstaden 19.

Godkännande av anbud avseende omklädnadsbyggnad på Brunnbyvallen

I oktober 2022 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att avbryta den upphandling som pågick avseende uppförandet av en ny omklädningsbyggnad på Brunnbyvallen, eftersom kostnaden överskred budgeten. Teknik- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta om förfrågningsunderlaget med en målbild att få ner kostnaden samt att göra en ny upphandling.

Teknik- och fastighetsförvaltningen har nu genomfört en ny upphandling och fått in sju stycken anbud istället för tre förra gången. Anbuden innehåller två stycken optioner: solceller samt planbelysning på A-plan.

Även nu är anbudet högre än budgeterade medel, vilket gör att det behöver skjutas till pengar i projektbudgeten för att kunna genomföra byggnationen.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget och ge teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att teckna avtal med vald entreprenör och genomföra byggnationen med solceller och att tillföra 4 miljoner kronor i investeringsplanen för 2024.

 

Om du vill ta del av de kompletta möteshandlingarna, kan du ladda ner dem , 33.8 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: