Höganäs kommun­full­mäktige besökte Lerberget

Torsdag 15 juni var det vårens sista sammanträde för Höganäs kommun­full­mäktige. Men möteslokalen var inte den vanliga: Lerbergets hamn.

Med målet att nå ut med kommunfullmäktige till medborgarna på ett nytt sätt, kommer Höganäs kommunfullmäktige att då och då hålla sina möten ute i olika kommundelar.

Först ut på denna turné blev Lerbergets hamn, där ett tält sattes upp och teknik installerades för att kunna avhålla mötet. Vädret var väldigt gynnsamt, med svaga vindar och lätta slöjmoln. I pausen bjöds det på grillade sillamackor, allt i arrangemang av Lerbergets byalag som före mötet erbjöd en byavandring.

Antagande av detaljplan för del av Höganäs 36:2, Hamnhotellet

Kvällens stora punkt handlade om att anta detaljplanen för del av Höganäs 36:2, som rör Hamnhotellet i Höganäs.

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2022 att uppdra åt plan- och bygglovsavdelningen att ta fram en detaljplan som gör det möjligt att etablera ett nytt hotell i Höganäs hamnområde. Detta skulle ske i samklang med intentionerna i alternativ tre i medborgardialogen.

Syftet med planen är att göra det möjligt att etablera ett hotell och andra centrumverksamheter vid hamnen.

Samrådsförslaget godkändes av kommunstyrelsens planutskott i mars 2022, och samrådet genomfördes 4 april–8 maj 2022. Granskningsförslaget upprättades och godkändes i februari 2023 och granskningen genomfördes 16 februari–9 mars. Ett informationsmöte om granskningen hölls 15 februari i Stadshuset.

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen, att godkänna det upprättade granskningsutlåtandet och att kvarstående erinringar inte tillgodoses.

Antagande av biblioteksplan 2023–2026

Biblioteksplanen är ett strategiskt dokument som ska visa på inriktning för Höganäs kommuns bibliotek under perioden 2023–2026. Den utgår från bibliotekslagen och knyter verksamheterna till de lokala styrdokumenten och andra övergripande policydokument. Den visar också på samarbeten både inom kommunen och externt.

2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag från regeringen att ta fram ett förslag till nationell biblioteksstrategi. 2019 lades förslaget fram och lyfter där sex områden – som läsning, lärande och forskning – som behöver utvecklas för att nå den övergripande visionen Bibliotek för alla och målet Demokrati; ett demokratiskt samhälle där alla fritt kan ta del av världens samlade litteratur och kunskap för att kunna verka i samhället på egna villkor.

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktningen för kommunens samtliga bibliotek. Genom en tydlig och väl utarbetad biblioteksplan kan biblioteken i Höganäs ses som en självklar resurs för det livslånga lärandet samtidigt som de kan vara en mötesplats för alla generationer.

Biblioteksplanen har tagits fram tillsammans med personal, representanter från olika medborgargrupper samt utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige beslutade anta den reviderade biblioteksplanen.

Uppföljning av miljöprogrammet 2022

Höganäs kommuns miljöprogram sträcker sig från 2015 till och med 2025. Miljöprogrammet består av 19 mål, vilka följs upp årligen. Strävan är att uppnå ett miljömässigt hållbart Höganäs. Uppföljningen från 2022 visar att arbetet med kommunens 19 miljömål går framåt i samtliga områden. Det finns däremot förbättringspotential inom några områden.

Det har gjorts flera bra åtgärder kopplat till målet om förbättrad vattenkvalitet för Görslövsån och Oderbäcken. En förundersökning har tagits fram, nyttorna med att genomföra åtgärder undersöks och kontakt med intressenter tas. Höganäs kommun är dock långt ifrån att ha genomfört konkreta åtgärder som gör faktisk skillnad för vattenkvalitén. Inom detta område krävs större insatser.

Utsläppen av växthusgaser har minskat med 22 procent per invånare och år, jämfört med 2011 års nivåer. Energianvändningen fortsätter att minska och har minskat 35,5 procent sedan år 2011. Totalt för alla kommunala verksamheter har den förnybara energin varit 97,2 procent. Utvecklingen i transportområdet går framåt. Både en ny trafikstrategi och en ny parkeringsnorm har antagits, vilket förväntas främja gång, cykel och kollektivtrafik. Laddinfrastruktur för elbilar har gått framåt och fortsätter öka från tidigare år. 20 nya laddningsställen har satts upp.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna uppföljningen av miljöprogrammet.

 

Detta var bara några av punkterna på dagordningen. För att få veta mer om vad som togs upp på mötet kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 42.6 MB..

Här kan du se direksändningen av mötet i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: