Rapport från kommun­styrelsen 15 augusti 2023

På kommunstyrelsens första möte efter sommaruppehållet diskuterades bland annat förslag till budget 2024, antagande av detaljplaner och en utökad borgensram för flygplatsen. Här kan du läsa om några av ärendena.

Förslag till budget 2024 och plan 2025–2026

I mars 2023 lämnade kommunstyrelsens arbetsutskott planerings­förutsättningar och ramar för budget 2024 och plan 2025–2026. Därefter har nämnderna lämnat förslag till budget samt plan utifrån ramarna. Totalt ökar ramarna med 7 miljoner kronor.

Budgetförslaget bygger på Sveriges kommuner och regioners prognos för skatteintäkter och generella statsbidrag. Pensionskostnaderna, för kommunen och för Höganäs Omsorg AB, är exceptionellt höga 2024 och medel har avsatts centralt för att finansiera detta.

Budgeten som presenteras för planeringsperioden har ett finansiellt mål om ett överskott på 0,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag (10 miljoner kronor) för 2024, vilket får ses som mycket återhållsamt. För 2025 och 2026 planeras det finansiella målet nå upp till 3,8 respektive 5,1 procent. Målsättningen för planeringsperioden ligger på en nivå som är nödvändig för att hantera effekterna av de investeringsbehov som finns.

Investeringsbehoven är under planperioden fortsatt stora. Till budget­förslaget följer en investeringsplan för kommande tioårsperiod, som bedöms klara den finansiella målsättningen om självfinansiering. Investeringarna 2024 beräknas uppgå till 268 miljoner kronor och under den kommande tioårsperioden närmare 1,8 miljarder kronor.

Skattesatsen föreslås bli oförändrad under 2024, vilket innebär 19,73 kronor per skattekrona.


Antagande av detaljplan för Viken centrum

I mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för Viken centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder och centrumverksamheter i form av affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum.

Planen tar även höjd för tillskapandet av ett allmänt torg som ska bidra till ökad stadskänsla i området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2023, men upp­hävdes av Länsstyrelsen i mars 2023. Anledningen var att myndigheten ansåg att miljökvalitetsnormen för vatten inte följts och att dagvattnet inte renades tillräckligt.

Ärendet går nu till kommunfullmäktige, som föreslås besluta att godkänna upprättat utlåtande, att kvarstående erinringar inte tillgodoses och att anta detaljplanen.


Förvärv av SBB Kaktusen Handelsbolag samt SBB Odéon AB

Vid den så kallade Triangelplatsen i Höganäs finns området Kaktusen och Odéon. I området äger Höganäs kommun fastigheterna Kaktusen 31 och 32 (gamla Bildeve), medan SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) äger fastig­heterna Kaktusen 29, 30 och 33 samt Odéon 18.

Detaljplanen för hela området beräknas antas under hösten 2023 och omfattar en byggrätt på 22 000 kvadratmeter BTA plus parkeringshus. Kommunen har i diskussioner med SBB framfört sitt önskemål att överta hela projektet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i juli 2023 att godkänna ett överlåtelseavtal avseende samtliga andelar/aktier i SBB-bolagen. I beslutet gavs även utrymme att förvärven genomförs av ett eller flera av kommunens direktägda bolag.

Fastigheterna har gemensamt värderats till 104 miljoner kronor. Kommun­styrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att AB Höganäshem och Höganäs Mark- och exploatering AB förvärvar bolagen, under förutsättning att bolagens styrelse fattar beslut om förvärvet. Båda förvärven kommer finansieras via lån. AB Höganäshem har en outnyttjad borgensram på 262 miljoner kronor. Höganäs Mark- och exploatering AB behöver få sin borgensram utökad med 60 miljoner kronor för att kunna genomföra bland annat detta förvärv.


Utökad borgensram för Ängelholms flygplats AB

Tillsammans med ett antal nordvästskånska kommuner är Höganäs kommun delägare i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, som i september 2020 förvärvade samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB.

Delägarna har förbundit sig att ställa borgen för Ängelholms Flygplats AB för lån upp till maximalt 30 miljoner kronor.

En ekonomisk analys har genomförts med fokus på att bolaget ska klara av sin finansiering tills dess att staten förväntas överta ägandet. För att kunna genomföra nödvändiga investeringar under 2023–2024 behöver Ängelholms Flygplats AB stärka likviditeten. Investeringsbehovet under dessa år uppgår till 27 miljoner kronor och därmed behövs en utökning av borgensramen till totalt 60 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att utöka Höganäs kommuns borgensram för Ängelholms Flygplats AB till drygt 6,4 miljoner kronor.

 

Detta var bara några av punkterna som togs upp under kommunstyrelse­mötet. Vill du ta del av möteshandlingarna i sin helhet, kan du ladda ner dessa , 63 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: