Kommunfullmäktige tog beslut om fastighetsköp

Under torsdag 31 augusti sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige för första gången efter sommaruppehållet. Här kan du läsa några av ärendena som togs upp och se sändningen i efterhand.

Förvärv av SBB Kaktusen HB och SBB Odéon AB

Ärendet rör kvarteren Kaktus och Odéon vid den så kallade Triangelplatsen i Höganäs, där Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) äger stora delar av området, medan Höganäs kommun äger en del. Detaljplanen för hela området beräknas antas av kommunfullmäktige under hösten 2023.

Egentligen skulle ett exploateringsavtal tas fram mellan parterna, men situationen hos SBB har gjort att kommunen har haft en dialog med bolaget om projektets framtid. Där har kommunen framfört sitt önskemål om att överta hela projektet.

Kommunfullmäktige beslutade godkänna överlåtelseavtalet mellan SBB och Höganäs kommun, vilket innebär att kommunens bolag AB Höganäshem och Höganäs Mark- och Exploatering AB tar över de två SBB-bolagen.

Utökad borgensram för Ängelholms Flygplats AB

Tillsammans med ett antal nordvästskånska kommuner är Höganäs kommun delägare i Ängelholm Helsingborgs Flygplats Holding AB, som i september 2020 förvärvade samtliga aktier i Ängelholms Flygplats AB.

Delägarna har förbundit sig att ställa borgen för Ängelholms Flygplats AB för lån upp till maximalt 30 miljoner kronor.

En ekonomisk analys har genomförts med fokus på att bolaget ska klara av sin finansiering tills dess att staten förväntas överta ägandet. För att kunna genomföra nödvändiga investeringar under 2023–2024 behöver Ängelholms Flygplats AB stärka likviditeten. Investeringsbehovet under dessa år uppgår till 27 miljoner kronor och därmed behövs en utökning av borgensramen till totalt 60 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige beslutade att utöka Höganäs kommuns borgensram för Ängelholms Flygplats AB till drygt 6,4 miljoner kronor.

Antagande av detaljplan för Viken centrum

I mars 2019 uppdrog kommunstyrelsen åt samhällsbyggnadsförvaltningens planavdelning att genomföra planprocess för Viken centrum. Detaljplanens syfte är att möjliggöra bebyggelse med inslag av trygghetsbostäder och centrumverksamheter i form av affärer, restaurang och/eller vårdcentral i Viken centrum.

Planen tar även höjd för tillskapandet av ett allmänt torg som ska bidra till ökad stadskänsla i området.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige i december 2023, men upp­hävdes av Länsstyrelsen i mars 2023. Anledningen var att myndigheten ansåg att miljökvalitetsnormen för vatten inte följts och att dagvattnet inte renades tillräckligt.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna upprättat utlåtande, att kvarstående erinringar inte tillgodoses och att anta detaljplanen.


Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet. Vill du veta mer om dessa och andra ärenden, kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 25 MB..

Här kan du se sändningen i efterhand:

Nästa kommunfullmäktigemöte hålls torsdag 28 september 2023.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: