Länsstyrelsen upphäver inte detaljplanen för Hamnhotellet

Länsstyrelsen har granskat detaljplanen för ett nytt hotell i Höganäs hamn och upphäver inte beslutet att anta detaljplanen. Byggnaden anses inte som olämplig med hänsyn till risken för översvämning.

Länsstyrelsen beslöt i somras att överpröva kommunfullmäktiges beslut den 15 juni att anta en ny detaljplan som gör det möjligt att bygga ett hotell i Höganäs hamn. Nu är överprövningen klar och länsstyrelsen upphäver inte kommunfullmäktiges beslut.

- Det är glädjande att länsstyrelsen nu ställer sig positiva till detaljplanen. Länsstyrelsen är en tung och viktig instans och det här är ett betydelsefullt steg i förverkligandet av ett hotell i hamnen Jag vill även ge en eloge till de tjänstemän som har jobbat med det här, de har gjort ett gediget arbete, säger Peter Schölander, kommunstyrelsens ordförande.

Även Jacob von Post, förvaltningschef på samhällsbyggnadsförvaltningen tycker att det är goda nyheter.

- Vi har under arbetets gång haft en riktigt bra dialog med länsstyrelsen och det är glädjande att de gör samma bedömningar i frågan om översvämningsrisken som Höganäs kommun har gjort. Både när det handlar om våra möjligheter till olika skyddsåtgärder och att föreslagen bebyggelse är en samhällsfunktion av mindre vikt. Jag känner mig stolt över de som har jobbat med den här detaljplanen, deras skickliga och outtröttliga arbete i att hantera klimatanpassningsfrågan har varit avgörande, säger han.

Länsstyrelsens bedömning

Det som länsstyrelsen har överprövat är om detaljplanen innebär att hamnhotellet byggs på mark som är lämplig för ändamålet med hänsyn till risken för översvämning. Bedömningen är att byggnaden inte är olämplig. Det här grundar länsstyrelsen sitt beslut på:

  • Planen möjliggör skyddsåtgärder om det finns behov av att skydda hamnhotellet och befintlig bebyggelse utanför planområdet i ett långt tidsperspektiv.
  • Eftersom kommunen har rådighet över området utanför planområdet där det finns vattenmagasin och pumpmöjligheter, så kan effekten av instängt vatten hanteras om det behöver byggas en skyddsvall eller skyddsmur i framtiden.
  • Länsstyrelsen gör samma bedömning som kommunen att hamnhotellet är en samhällsfunktion av mindre vikt. Det innebär att detaljplanens förutsättningar är på en acceptabel nivå sett till funktionen och byggnadens förväntade livslängd.

Vad händer nu?

Nästa steg blir att de överklaganden som har kommit in från privatpersoner ska prövas i Mark- och miljödomstolen.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: