Kommunfullmäktige klubbade expansiv budget för 2024

Höganäs kommunfullmäktige har klubbat budgeten för 2024. Budgeten är mycket återhållsam med ett resultat på 10 miljoner kronor, men totalt sett sker ett tillskott till nämndernas budgetramar på sammanlagt 85 miljoner kronor jämfört med 2023.

En tid med hög inflation har lett till ökade kostnader, men framför allt extremt höga pensionskostnader. De höga pensionskostnaderna är en utmaning, men budgeten som presenterades utökar nämndernas budgetramar med medel för löneökningar, viss kompensation för inflation och i viss mån även för volym- och verksamhetsförändringar.

Budgeten för planeringsperioden är mycket återhållsam med ett resultat på 10 miljoner kronor. Resultatet motsvarar endast kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Höganäs har finansiella förutsättningar att klara ett enskilt år med ett lågt resultat, men det är absolut nödvändigt att därefter återgå till resultatnivåer som motsvarar kommunens ambitioner.

Befolkningstillväxten under inledningen av 2023 har varit svag. Då vi inte ökar i den takt som vi tidigare gjort, råder viss osäkerhet om hur stora intäkterna för nästa år blir.

Nämnderna har begärt 7 miljoner kronor i tillskott, och detta tillgodoses i budgetramarna. Utöver det finns medel reserverade centralt på totalt 11 miljoner kronor för ökade pensionskostnader för Höganäs Omsorg AB samt 3 miljoner kronor för beredskap för omställning till ny socialtjänstlag. Totalt sett sker ett tillskott till nämndernas budgetramar på sammanlagt 85 miljoner kronor jämfört med 2023.

Det budgeterade resultatet är 10 miljoner kronor, vilket innebär 0,5 procent av den totala budgeten som ligger på drygt 1,7 miljarder kronor. Sammanfattningsvis kan man säga att budgeten är expansiv – trots tuffare finansiella förutsättningar 2024.

Skattesatsen blir oförändrad och ligger kvar på 19:73 kronor per intjänad hundralapp.


Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: