Kommunfullmäktige godkände delårsbokslut

Torsdag 26 oktober sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige. Här kan du se direktsändningen i efterhand.

Kommunfullmäktige behandlade ett antal avsägelser och fyllnadsval, innan det var dags för interpellations- och motionsdebatt.

En motion angående att installera solpaneler på fria ytor avslogs, medan en motion om digitala medborgarförslag bifölls. Det sistnämnda innebär att medborgare ska kunna lämna in ett skriftligt förslag på utveckling till Höganäs politiker via kommunens webbplats. När förslaget är upplagt kan andra medborgare kommentera och stötta förslaget, och om det får ett visst antal stöttningar lämnas det vidare för handläggning och beredning innan det går till kommunstyrelse för beslut.

Därefter behandlades delårsbokslutet 2023 för Höganäs kommun. Ekonomiavdelningen har sammanställt en delårsrapport för perioden 1 januari till 31 augusti 2023 med en prognos för årets resultat.

Prognosen visar ett resultat på 46 miljoner kronor. Tar man med exploateringsintäkter beräknas resultatet till 51 miljoner kronor. Det positiva resultatet förklaras i huvudsak av ett starkt skatteunderlag samt att anslag för oförudsedda händelser och andra reserver inte bedöms kommer att användas fullt ut.

Inflationen slår dock hårt på kommunens kostnader för varor och tjänster, och påverkar kommunens pensionskostnader kraftigt.

Kommunfullmäktige diskuterade även förslaget om att införa valfrihet inom personlig assistans enligt LOV, som var tänkt att införas från och med första kvartalet 2024.

Fullmäktige beslutade dock att återremittera ärendet. Ett extra kommunfullmäktige är tänkt att hållas, vilket preliminärt sker måndag 6 november.

Vi direktsände som vanligt mötet på kommunens Youtubekanal. Här kan du se hela sändningen i efterhand:

Du kan läsa om ärendena i de kompletta möteshandlingarna , 53.8 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: