Kommunfull­mäktige höll ett extra sammanträde

Höganäs kommunfullmäktige höll ett extrainsatt sammanträde under måndagskvällen, för de ärenden som på grund av tidsbrist blev bordlagda från sammanträdet den 26 oktober. Här kan du läsa om några av besluten och se sammanträdet i efterhand.

Godkännande av markanvisningsavtal för dagligvaruhandel på Bruket

En förfrågan om att etablera dagligvaruhandel på handelsplats Bruket, på fastigheten Tjörröd 6:11, har inkommit till exploateringsavdelningen från fastighetsutvecklingsbolaget Kiab AB med dotterbolag.

Bolaget och kommunen är överens om att marken ska detaljplaneläggas för dagligvaruhandel, att de behöver ungefär 10 000 kvadratmeter till sin hyresgäst och att priset för marken ska vara 6 miljoner kronor.

Merparten av marken är idag planlagd för handel men då inte dagligvaruhandel. Ytterligare lite mark används i dag som naturmark. För att kunna sälja marken för ändamålet dagligvaruhandel krävs att detaljplanen utökas och omarbetas, varför tjänsteskrivelsen även innehåller förslaget att ge planuppdrag till planavdelningen i enlighet med markanvisningsavtalet.

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna föreslaget markanvisningsavtal.

Antagande av risk- och sårbarhetsanalys 2023–2027

I lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap föreskrivs att kommunerna ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.


Arbetet med analysen har genomförts tillsammans med kommunala förvaltningar samt kommunala bolag. Varje representant har analyserat sitt verksamhetsområde där representanten har tagit fram sin kärnverksamhet, de kritiska beroenden samt risker och konsekvenser. Det har mynnat ut i en åtgärdsplan. Informationen från respektive verksamhet har aggregerats ihop och således utgör en risk- och sårbarhetsanalys för kommunen och dess geografiska område.

Bland åtgärderna som föreslås finns framtagande av en ny nödvattenplan, utbildning inom desinformation och en fortsatt utveckling av kommunens trygghetspunkter.

Kommunfullmäktige beslutade anta risk- och sårbarhetsanalysen för 2023–2027.

Personlig assistans enligt LOV

Förslaget om att införa valfrihet inom personlig assistans enligt LOV blev återremitterat och tas upp vid nästa kommunfullmäktigemöte.


Detta var bara några av ärendena som togs upp. Vill du läsa mer om vad som diskuterades, kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 25.3 MB..

Vi direktsände som vanligt mötet på kommunens Youtubekanal. Här kan du se hela sändningen i efterhand:

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: