Förändringar på Ljunghaga

På Ljunghaga pågår en förändring som innebär att det inte enbart kommer att vara demensboende längre. Även anhörigstödet utvecklas med dagverksamhet och avlastningsplatser på Ljunghaga. Den nya organisationen införs i januari 2024 och omställningen sker under hösten.

- Socialförvaltningen har sett att det behövs en förändring i hur boendeplatserna på Ljunghaga används. Det här uppdraget har vi fått för att kunna möta omsorgstagarnas och de anhörigas behov på bästa sätt, säger Camilla Lindgren, affärsområdeschef i HOAB.

Anhörigstöd

Förändringen innebär att alla avlastningsplatser för kognitiv svikt, korttid, avlösarservice och en ny dagverksamhet samlas på Ljunghaga. Enheten ska koncentrera sig på förebyggande arbete och underlätta vardagen genom en mer flexibel avlastning på tider när den anhöriga bäst behöver det.

Det innebär bland annat att:

  • Dagverksamhet för personer med kognitiv sjukdom placeras på Ljunghaga, samtidigt som dagverksamheten på Brorsbacke finns kvar.
  • Avlastning/korttidsplats ska erbjudas flexibelt över dygnet. Ljunghaga får åtta platser korttidsplatser.
  • Hembesök görs för att motivera till stöd i form av avlastning/korttid/avlösarservice och dagverksamhet.
  • Anhöriga ska kunna kontakta enheten för råd och stöd vad gäller bemötande och omvårdnad för att underlätta vardagen hemma.

Särskilt boende

Ljunghaga har under en längre tid haft lediga platser, samtidigt som det varit kö till vanliga platser på särskilt boende i kommunen. Därför omfördelas de 61 platserna nu, så att Ljunghaga även kommer att ha vanliga platser.

  • Tre avdelningar med 32 platser omvandlas från boende för personer med kognitiv sjukdom till särskilt boende utan inriktning.
  • Två avdelningar med 21 platser kommer att vara avsedda för personer med svårare sjukdom och utåtagerande beteenden, så kallade BPSD-platser (Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens).
  • Åtta platser används till korttid/anhörigstöd.

Som ett renodlat demensboende har Ljunghaga haft en större personaltäthet än övriga särskilda boenden för äldre i kommunen. Nu anpassas bemanningen på de avdelningar som blir vanligt särskilt boende. Det innebär en övertalighet på mellan fem och tio medarbetare, som erbjuds tjänster inom den övriga äldreomsorgen.

Förändringen träder i kraft i slutet av januari 2024.

 

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: