Arvodesregler för politiker föreslås ändras

En parlamentarisk grupp föreslår en ändring av nuvarande arvodesregler för politikerna i Höganäs kommun.

Sedan oktober månad i år möts samtliga partier i kommunfullmäktige i en parlamentarisk grupp, representerade av en ledamot vardera. Gruppen ska göra en översyn av arvodesreglerna för de uppdrag som har fasta arvoden oberoende av sammanträdesnärvaro. Detta gäller exempelvis ledamöter och ersättare i utskott.

Anledningen till att arvodena är fasta beror på att ledamöterna förutsätts hålla sig uppdaterade och pålästa i de frågor som är aktuella i utskotten, även om de av någon anledning skulle ha förhinder att delta i själva mötet.

Den parlamentariska gruppen föreslår nu att regelverket kompletteras. Om en ledamot är frånvarande utan giltig orsak, som exempelvis sjukdom eller annat förtroendeuppdrag, kommer detta att medföra avdrag i arvodet. Efter utevaro från tre sammanträden bortfaller arvodet helt.

Nils Hyllienmark (M), ordförande i den parlamentariska gruppen:

– Förtroendet för politiken, politikerna och den demokratiska processen bygger på att vi som fått förtroendet utför de uppdrag för vilka vi valts. Gör vi inte det, ska vi inte heller åtnjuta de arvoden som betalas med skattemedel. Varje enskild politiker har givetvis ett personligt ansvar. Men regelverket behöver också skicka en tydlig signal om vilka krav om ställs. Alla partier i Höganäs är eniga om detta.

Förslaget bifölls på kommunstyrelsens senaste sammanträde. Det går nu vidare till kommunfullmäktige som tar upp ärendet på sitt möte den 14 december.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: