Beslut om reviderade arvodesregler på årets sista kommun­full­mäktige­möte

Torsdag 14 december sammanträdde Höganäs kommunfullmäktige för sista gången i år. Här kan du se direktsändningen i efterhand.

På årets sista kommunfullmäktigemöte beslutade man att godkänna interna kontrollplaner för 2024 för kommunens nämnder och helägda bolag.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns god intern kontroll hos kommunens nämnder och helägda bolag. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsiktsplikt över nämnderna och bolagens verksamhet. I ansvaret ingår det även att kommunövergripande reglementen, regler och policyer upprättas.

Kommunfullmäktige beslutade också revidera normerna för föreningsbidrag inom socialnämndens verksamhetsområde.

Kommunalt bidrag kan, efter beslut i socialnämnden, utgå till ideella demokratiska föreningar med anknytning till Höganäs kommun och/eller till invånarna i Höganäs kommun som bedriver verksamhet med anknytning till socialnämndens verksamhetsområden (till exempel kvinnojour, missbrukspreventiv verksamhet, stödjande verksamhet för socialt utsatta grupper med mera).

I de nu reviderade normerna har en paragraf gällande krav på uppföljning av utbetalat bidrag lagts till samt förslag på uppräkning av beloppet som avsatts till detta ändamål.

Kommunfullmäktige beslutade även att anta reviderade arvodesregler för förtroendevalda.

Om förtroendevald med fast arvode uteblir från ett sammanträde kommer det fasta arvodet att minskas med summa som motsvarar det arvode som ej fast arvoderad förtroendevald skulle fått i ersättning för sammanträdet. År 2023 är denna summa 730 kr.

Uteblir den förtroendevalda från två sammanträden i följd kommer det fasta arvodet att minskas med summa som motsvarar det arvode som ej fast arvoderad förtroendevald skulle fått i ersättning för två sammanträden. År 2023 är denna summa 1 460 sek. Uteblir den förtroendevalda från tre sammanträden i följd kommer det fasta arvodet att utgå helt fram till dess att den förtroendevalda åter närvarat på ett sammanträde.

Frånvaron gäller endast för ordinarie sammanträden, det vill säga inte extra inkallade sammanträden som ofta sker med kort varsel. Arvodet ska inte minska eller utebli om anledning till frånvaron beror på att två eller flera kommunala sammanträden krockar.

Här kan du se direktsändningen i efterhand:

För dig som vill läsa om samtliga ärenden, finns möjligheten att ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 54.9 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: