Höganäshems tävling: konstnärlig utsmyckning

AB Höganäshem bjuder in till en tävling för att måla västra gaveln inom kvarteret Lyran i centrala Höganäs. Tävlingen är en öppen tävling enligt LOU, lagen om offentlig upphandling (2016: 1145).

Tävlingen är öppen för yrkesverksamma konstnärer. Med yrkesverksam avses att konstnären kan presentera referensprojekt enligt nedan.

Tävlingsuppgift

Tävlingsuppgiften är att uppföra en fasadmålning på gavelfasaden med kvartersbetäckningen Lyran i korsningen Götagatan/Storgatan i Höganäs.

Målningen ska spegla den unika platsen Kullahalvön och förstärka bärande element i Höganäs som centralort och/eller kommun. Målningen ska klara att motstå väderförhållande under 3-5 år och färg behöver väljas därefter. Målningen ska uppföras på cementskivor (9mm Cembrit) som monteras på tegelfasaden. Cementskivan ska förbehandlas med primer eller på annat sätt enligt tillverkarens rekommendation. Målningen ska vara unik och får inte tidigare vara offentliggjort.

Det digitala förslaget skickas till jesper.mansson@hoganashem.se eller per brev (på USB-sticka) till AB Höganäshem, Box 96, 263 31 Höganäs.

Krav

Konstnären ska uppfylla följande krav:

 • Senaste tre åren varit aktiv inom området
 • Registrerad för F-skatt eller alternativt arbeta via företag med F-skattsedel.
 • Erfarenhet av minst ett tidigare genomfört konstnärligt gestaltningsuppdrag de senaste tio åren, som motsvarar efterfrågat uppdrag i liknande omfattning.
 • Besitta teknisk och yrkesmässig kapacitet att genomföra uppdraget

Ansökan

I ansökan behöver konstnären presentera ditt verk och styrka sina kvalifikationer enligt följande:

 • Målningen redovisas digitalt som färglagd skiss och proportionell mot ytans storlek enligt mått angivna på gavelritningen längst ner.
 • Fönster angivna på gavelritningen får ej målas över.
 • Målningens uttryck beskrivs i text i förhållande till kriteriet: "målningen ska spegla den unika platsen Kullahalvön och förstärka bärande element i Höganäs som centralort och/eller kommun”.
 • Beskriv kortfattat din konstnärliga intention för hur du tänker kring att arbeta i denna miljö. Vad tycker du är viktigt att tillföra.
 • Konstnären presenterar metod -och färgval för uppförande av verket.
 • Konstnären bifogar sitt konstnärliga CV där varje post beskriver omfång och omfattning.
 • F-skattsedel bifogas där organisationsnummer anges.
 • Tidigare gestaltningsuppdrag. Bifoga information om minst ett avslutat relevant uppdrag. Informationen ska ge en uppfattning om hur du arbetar konstnärligt och ska innehålla relevanta uppgifter och bilder eller andra media. Bifoga gärna material angående uppdrag som visar hur du arbetar i offentlig miljö. Informationen lämnas i en sammanhållen Word- eller Pdf-fil.

Tidplan

 • Tävlingsförslag lämnas senast vecka 10 (10 mars 2024 klockan 23:59)
 • Juryn sammanträder den 18 mars 2024
 • Vinnaren presenteras den 25 mars 2024
 • Cementskivor monteras i separat byggentreprenad vecka 15–16
 • Fasadmålningen uppförs vecka 17–22
 • Avspärrning, skyddsstaket och ställning monteras ner den 3 juni 2024
 • Invigning sker på nationaldagen den 6 juni 2024

Budget

Budget för det konstnärliga uppdraget beräknas till 150.000 kronor + moms. I arvodet ingår skiss, uppdrag och material till målningen. AB Höganäshem ansvarar för montage av cementskivor, ställning (eller lift), skyddsstaket och avspärrning.

Jury och bedömning

Juryn består av styrelsen för Höganäshem, representanter från Höganäs kommun, Byaföreningen i Höganäs och Hyresgästföreningen. Juryn kommer att bedöma förslagen utifrån följande kriterier:

 • Konstnärlig kvalitet och verkshöjd samt hur väl målningens uttryck relaterar till platsens förutsättningar.
 • Genomförbarhet med hänsyn till projektets förutsättningar och tidsram.
 • Juryn kan komma att tillkalla särskilda sakkunniga exempelvis för bedömning av teknisk lösning eller liknande.

Publicering

AB Höganäshem förbehåller sig rätten att utan ersättning till upphovsmannen fotografera verket eller reproducera i egna publikationer, för press och media, på egen webbplats eller i trycksak. För de fall verket trycks på kommersiella produkter kommer ett separat provisionsavtal att upprättas.

Avbrott

Finner AB Höganäshem att vinnande förslag inte har möjlighet att leverera sitt verk inom angiven tidsram eller inom projektets övriga förutsättningar äger bolaget rätt att, utan särskild ersättning till vinnaren, uppta förhandling med annat tävlingsbidrag. Om inkomna bidrag inte möter ställda krav enligt detta prospekt kan bolaget välja att avbryta tävlingen utan särskild ersättning till deltagarna.

Handlingar

Detta program finns tillgängligt på AB Höganäshem under fliken upphandlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Upplysningar och kontaktperson: Jesper Månsson, jesper.mansson@hoganashem.se

Skiss av västra gaveln Lyran i centrala Höganäs
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: