Åtgärdsplan till miljöprogrammet diskuterades

På februari månads kommunstyrelsemöte diskuterade man bland annat förslag på ny avfallsplan och åtgärdsplan till miljöprogrammet.

Förslag på ny avfallsplan och renhållningsordning

NSR, Nordvästra Skånes Renhållning AB, har tillsammans med sina ägarkommuner, tagit fram ett nytt förslag till kommunspecifika renhållningsordningar med en regional avfallsplan.

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Dessa är anpassade för respektive kommun.

Avfallsplanen innehåller tre mål med strategier för hur målet kan uppnås. Utifrån dessa strategier har en åtgärdsplan tagits fram av kommunen.

Kommunstyrelsen beslutade bland annat att föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna att framlagd renhållningsordning för Höganäs kommun med avfallsplan och Höganäs kommuns bilagor skickas på remiss.

Antagande av åtgärdsplan till miljöprogrammet för 2024–2025

Varje förvaltning och helägt kommunalt bolag har arbetat fram förslag till egna åtgärder som ska genomföras under 2024 och 2025.

De åtgärder som återfinns hos flera förvaltningar och bolag har i det här dokumentet skrivits ihop som en åtgärd med flera ansvariga. För vissa åtgärder krävs ett samarbete mellan flera aktörer.

Många åtgärder bidrar till fler än ett mål. Till exempel bidrar åtgärder som att uppmuntra de anställda till att gå, cykla och åka kollektivt till mål 1 (att minska växthusgasutsläppen), mål 4 (öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång) och mål 17 (att utbilda och engagera de anställda till ett aktivt miljöarbete).

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att anta åtgärdsplanen till miljöprogrammet för 2024–2025.

 

Detta var bara några av ärendena som togs upp under mötet. Vill du läsa mer om dessa och andra ärenden, kan du ladda ner de kompletta möteshandlingarna , 86.4 MB..

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: