Erosionsskydd och strandskydd i Jonstorp och Nyhamnsläge

Höganäs kommun har ansökt om tillstånd att anlägga erosionsskydd och utföra strandfodring i Jonstorp och Nyhamnsläge.

Verksamheten omfattas av kraven på specifik miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken.

Tre stenskoningar vid Jonstorp (västra hamnen, cirka 60 meter), Nyhamnsläge Stelegången (cirka 150 meter) och Nyhamnsläge Brovägen (cirka 60 meter) anläggs på geotextil med natursten eller sprängsten i syfte att förhindra stranderosion och skador på VA-ledningar och fastigheter längs med stränderna vid höga vattenstånd och stormar.

Vid behov kommer sand att påföras (strandfodring) framför erosionsskydden som hämtas från muddringar av inseglingsrännor till kommunens hamnar. Verksamheten bedöms inte orsaka några skador på allmänna eller enskilda intressen eller på näraliggande Natura 2000-områden. Villkor föreslås för att begränsa störningarna vid anläggningsarbetena.

Synpunkter med anledning av ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska ges in skriftligen senast den 10 maj 2024.

Synpunkter skickas till Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post: mmd.vaxjo@dom.se. Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer M 3369-23.

Handlingarna i målet finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Eva Hult, Höganäs servicecenter, Centralgatan 20, Höganäs. Telefon: 042-337100.

Kallelser och andra meddelanden införs i Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten.

Handlingar i ärendet

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: