Inkommen lex Sarah om brister i utförande av insats

En omsorgstagare vaknade på morgonen av att det var vått i sängen eftersom inkontinensskyddet inte hade bytts under natten. Omedelbara åtgärder vidtogs genom att den enskilde fick duscha, sängen bäddades ren och personalen pratade med hen.

Händelsen har rapporterats enligt lex Sarah. En utredning av händelsen är inledd och vidare åtgärder kommer att vidtas utifrån resultatet av den.

Lex Sarah

Lex Sarah är det vardagliga namnet på bestämmelser som finns i socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som innebär att medarbetare inom omsorgen har en skyldighet att rapportera missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden inom alla verksamheter som arbetar utifrån socialtjänstlagen (till exempel äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning). Efter internutredning beslutas om en anmälan enligt lex Sarah ska göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO:s ansvar

IVO ska ta del av huvudmannens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om huvudmannens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet. Om lex Sarah-utredningen inte uppfyller lagens krav eller om det framkommer andra allvarliga brister öppnar IVO ett initiativärende.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen