Inköp och upphandling

I Höganäs kommun görs inköp och upphandling såväl centralt som decentraliserat. Kommunstyrelsen beslutar om de upphandlingar som samordnas för kommunens alla nämnder och förvaltningar.

Den centrala inköpsfunktionen ansvarar för den samordnade upphandlingen av varor och tjänster till kommunens samtliga förvaltningar. Den fungerar som rådgivare och intern konsult i upphandlingsfrågor.

Upphandling är en noga reglerad process för att säkerställa att de grundläggande principerna följs.

Grundprinciperna bygger på objektivitet och öppenhet. De upphandlande myndigheterna ska vara sakliga och välja leverantör utifrån det som köps. Det får inte förekomma lojalitet mot det egna landets leverantörer eller tidigare leverantörer. Valet av leverantör ska ske på affärsmässig grund och baseras på vilken leverantör som erbjuder den bästa varan eller tjänsten till de bästa villkoren. Alla leverantörer, oavsett nationellt ursprung, ska få möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.

En lyckad upphandling kräver noggranna förberedelser och kunskap om lagar och regler både av den upphandlande enheten och av anbudslämnaren.

Du får här hjälp att överblicka de olika stegen i en upphandling både från leverantörsperspektiv och från inköpsperspektiv via Upphandlingsmyndigheten.

Annonsering

När förfrågningsunderlaget med kravspecifikationen är färdigställt och beslutat, offentliggörs upphandlingen. Beroende på vilken typ av upphandling som sker varierar anbudstiden från cirka tre veckor till fem veckor. Med anbudstid avses tiden från annonsering till dess att anbuden senast ska vara inkomna till den upphandlande enheten.

Uppföljning – utveckling

Under avtalstiden följer den upphandlande enheten upp att leverantören lever upp till sina åtaganden enligt avtalet. Under denna period samlas också kunskap och statistik inför kommande upphandlingar inom avtalsområdet.

Med utmaningsrätt menas att vem som helst har rätt att rikta ett önskemål till kommunen om att få driva en del av kommunens verksamhet.

All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal.

Utmaningsrätten går i stora drag till så att kommunen tar emot en utmaning, utmaningen utreds och om kommunen anser att verksamheten som utmanas är lämplig så tar processen om offentlig upphandling vid.

Idag är det runt 25 kommuner i Sverige som har infört utmaningsrätt.

Definition av utmaningsrätt
Med utmaningsrätt menas att någon riktar ett önskemål till kommunen om att någon en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Den som vill överta ansvaret för driften av en verksamhet som kommunen driver har enligt detta regelverk rätt att utmana den kommunala verksamheten.

Syftet med kommunal utmaningsrätt
Syftet med utmaningsrätt är att pröva verksamheter som bedrivs av kommunen, såväl kostnads- som kvalitetsmässigt. Den största vinsten är att anställda och företag kan bidra till att det uppkommer helt nya och bättre sätt att utföra kommunal verksamhet på.

Avgränsning
All verksamhet som drivs av kommunen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av kommunen med egen personal eller som inte bedöms vara lämplig att läggas ut i någon typ av entreprenadform.

Utmaningens innehåll

I utmaningen ska det framgå:

  • vilken verksamhet i kommunen som utmanas
  • om hela eller delar av verksamheten utmanas
  • hur utmanaren tänkt driva den utmanade verksamheten
  • en beskrivning av den person eller företag som utmanar.

Bedömning av trovärdighet i utmaningen görs utifrån Lagen om Offentlig Upphandling eftersom denna lagstiftning ändå blir aktuell om det skulle bli fråga om en upphandling.

Utmaningar skickas till
Kansliavdelningen
263 82 HÖGANÄS alternativt kommunkansli@hoganas.se
Märk kuvertet eller e-posten med "Utmaningsrätt"

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: