Granskning av detaljplan för del av Stubbarp 22:1

Detaljplanen för del av Stubbarp 22:1 går nu in i granskning. Det innebär att du som medborgare kan lämna in dina synpunkter om det nya förslaget. Granskningstiden pågår fram till den 31 mars 2024.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan ska ge en samlad bild av hur marken inom ett område ska förändras eller bevaras. Oftast gör man detaljplaner för tätbebyggda områden. Detaljplanerna är juridiskt bindande och används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

Syftet med detaljplanen för del av Stubbarp 22:1 är att möjliggöra byggnation av ett enbostadshus och att detta ska ske i harmoni med de kulturmiljövärden som finns i omgivningen. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan där området Stenedal i Arild är utpekat som tätortsområde.

De förändringar som gjorts på förslaget mellan samråd och granskning är:

  • Högsta tillåtna nockhöjd ändras från 6,5 meter till 5,5 meter för huvudbyggnad. Detta för att undvika en byggnad i två våningar.
  • Bestämmelse om att minst 60% av fastighetsytan ska vara genomsläpplig läggs till. Detta som skydd för översvämningar.

Var kan jag se granskningsförslaget?

Du kan se granskningsförslaget på vår hemsida under hela granskningen. Granskningen pågår fram till 31 mars 2024.

Här hittar du: Granskningsförslaget

Var lämnar jag in mina synpunkter?

Eventuella synpunkter ska lämnas in skriftligen under granskningstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2023/183.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: