Byggnation av cirkulationsplats på Tornlyckan

Efter påsk kommer kommunen att påbörja ett vägarbete på Pål Anders väg och Lexikonvägen. En cirkulationsplats kommer att byggas där det idag är en fyrvägskorsning.

I samband med byggandet av cirkulationsplatsen kommer Pål Anders väg att flyttas något för att förbättra vägen och göra den mer trygg och säker för alla trafikanter.

Arbetet påbörjas efter påsk och kommer pågå fram till hösten 2024. Gångtrafikanter, cyklister, bilar, bussar och lastbilar kommer under hela arbetets gång kunna passera korsningen. Under kortare perioder kan dock motorfordonstrafik behöva ledas om. Under hela byggtiden kommer man att kunna ta sig till föreningar, butiker, bostäder, skolor och arbetsplatser i området.

Arbetet kommer delas upp i etapper och byggtrafik kommer befinna sig på platsen. Säkerheten är viktig och därför kommer det hela tiden finnas skyltar på platsen som tydligt visar hur just du tar dig fram på bästa sätt.

Du kommer att kunna hålla dig uppdaterad om arbetet på vår hemsida: Pågående arbeten

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: