Kulturmiljöwebben

Ska du bygga om, bygga till eller bygga nytt? Nu kan du som invånare hitta de vanligaste karaktärsdragen för olika områden i vår kulturmiljöwebb på nätet. Kulturmiljöwebben är en nätbaserad hjälp för att underlätta att hantera kulturmiljövärden i plan- och bygglovsprocesser.

Så används kulturmiljöwebben

Den som funderar på att bygga om, bygga till eller ändra en byggnad går i första hand in på kulturmiljöwebben och ser om byggnaden är inventerad. Där får den lovsökande veta de vanligaste och gemensamma karaktärsdragen för området.

Den som funderar på att ändra eller ta fram ett förslag till ny detaljplan i en ort som är med i inventeringen kan söka upp det aktuella området på kulturmiljökartan och läsa om vad som karakteriserar området.

Om kulturmiljöwebben

Kulturmiljöwebben är en hjälp för att uppfylla lagstiftningens krav och särskilt gäller det Plan- och bygglagens (PBL) paragrafer om allmänna och enskilda intressen, samt kravet på varsamhet och förbudet mot förvanskning.

Kulturmiljöwebben innehåller i huvudsak två delar; områdesbeskrivningar och byggnadsinventeringar. Det går exempelvis att läsa om de vanligaste och gemensamma karaktärsdragen för ett område, till exempel placering på tomten, utformning, stilar, material och färger.

Utöver detta finns det informationsflikar om varsamhet, arkitekturstilar, byggnadsvård och hänvisningar till annan information som kan gagna den lovsökande.

Ett gemensamt verktyg

Informationen i kulturmiljöwebben är densamma för kommunens handläggare som för den lovsökande, för exploatörer eller andra som besöker den. På så sätt bildas en gemensam plattform och verktyg.

Vår målsättning är att kulturmiljöwebben ska underlätta, effektivisera och bidra till kvalitetssäkring av plan- och bygglovsprocesser. Det ska gå snabbare och vara lättare att få fram en detaljplan eller ett bygglov.

Projektet är ett samarbete mellan Ängelholm, Bjuv och Höganäs kommuner. Det finansieras av de tre kommunerna och med ett omfattande bidrag från länsstyrelsen.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: