Strandfodring

Höganäs kommun planerar att genomföra småskalig sandfodring på två olika platser: Utanför Kustvägen söder om Kvickbadet i Höganäs och utmed kusten väster om Strandbadsskogen i Strandbaden.

Senaste uppdateringarna:

25 september, klockan 10.51:
Boendedialogerna är genomförda. Sammanställning av frågor och svar pågår.

21 september, klockan 14.55:
Torsdagskvällens boendedialog kommer att hållas utomhus vid strandparkeringen vid Tallbacksvägen som planerat.

20 september, klockan 15.55:
Onsdagskvällens boendedialog kommer att hållas utomhus vid korsningen Kustvägen/Möllegatan som planerat.

18 september, klockan 13.15:
Lagt till kontaktuppgifter för inlämning av synpunkter via mejl.

8 september, klockan 14.00:
Inbjudningar till boendedialogerna utdelade till totalt cirka 300 hushåll i närheten av de tänkta strandfodringsplatserna.

8 september, klockan 11.20:
Sidan publiceras.

Vad är strandfodring?

Strandfodring är en kustskyddsmetod som innebär att sand aktivt tillförs en strandsträcka, för att öka mängden sand i det kustnära vattenområdet. Fodringen gör inte att erosionen upphör, men en buffert av sand tillförs så att risken för skador på känsliga värden och områden blir mindre.

Vad är erosion?

Erosion i sig är ett naturligt fenomen som orsakas av att vågor och strömmar transporterar bort mer sand från stränderna än vad som transporteras dit. Erosionen blir ett problem när den hotar olika värden som finns i det kustnära området, som bebyggelse, infrastruktur och naturvärden.

Varifrån kommer sanden till strandfodringen?

Sanden som planeras att användas kommer från muddringen av inseglingsrännan utanför Höganäs hamn. Inseglingsrännan behöver med jämna mellanrum muddras, eftersom sand som transporteras längs med kusten fångas upp i rännan. Genom att använda sanden från muddringen till strandfodring återförs sanden till det kustnära systemet, där sanden naturligt hade hamnat om inte inseglingsrännan hade fångat upp den.

Hur kommer sanden till platserna?

Transporten kommer att ske via lastbilstransporter. Ingenting kommer alltså att transporteras via havet.

Är sanden ren?

Sanden har provtagits för analys av miljögifter och är ren.

Vilka platser kommer att strandfodras?

Strandfodringen kommer att utföras på två olika platser i den västra delen av kommunen: Utanför Kustvägen, söder om Kvickbadet i Höganäs, och väster om Strandbadsskogen i Strandbaden. Se kartor nedan.

Utanför Kustvägen, söder om Kvickbadet i Höganäs

Stranden vid stenrevet, strax söder om Kvickbadet, utgörs av sand och grus med inslag av större stenar. Enligt SGU består bottenmaterialet av lerig morän som överlagras av postglacial finsand (SGU, u.å.). I branten upp mot Kustvägen finns en stenskoning. Vågklimatet domineras av vågor från väster och den kustparallella sedimenttransporten är huvudsakligen sydgående (SGU, 2021).

Själva strandfodringen sker i form av en hög precis utanför stranden, en så kallad depåfodring. Vågor och strömmar i vattnet kommer sedan över tid att sprida sanden längs med kusten. Eftersom sanden som ska användas ursprungligen kommer från samma område som den ska återföras till liknar den sanden som återfinns på stränderna, både till kornstorlek och färg.

Sandfodring Kustvägen


Utmed kusten vid Strandbadsskogen i Strandbaden

Sanden placeras ut längs en sträcka på stranden, mellan växtligheten bakom stranden och vattenlinjen. Vågor och strömmar i vattnet kommer sedan över tid att sprida sanden längs med kusten. Eftersom sanden som ska användas ursprungligen kommer från samma område som den ska återföras till liknar den sanden som återfinns på stränderna, både till kornstorlek och färg.

Fodringen placeras som en fördyn och jämnas ut för att efterlikna en naturlig strand. Vågor och strömmar kommer därefter omfördela sanden längs med kusten. Storleken på fodringen är cirka 15 kubikmeter per meter strand, vilket ger en sammanlagd volym på cirka 3 000 kubikmeter.

Strandbadsskogen

 

När hålls boendedialogerna?

För området vid Kustvägen, sker boendedialogen onsdag 20 september klockan 18.00 vid korsningen Kustvägen/Möllegatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För området vid Strandbadsskogen, sker boendedialogen torsdag 21 september klockan 18.00 vid strandparkeringen vid Tallbacksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ingen föranmälan krävs.

OBS! Vid dåligt väder hålls boendedialogen inne i Sessionssalen i Stadshuset. Vi kommer i så fall att uppdatera denna sida med information om detta.

På boendedialogerna får du mer information om strandfodringen och har möjlighet att ställa frågor. Dessa frågor och svar kommer sedan att sammanställas och publiceras på denna sida.

Hur lämnar man in synpunkter?

Om du har synpunkter på projektet, måste dessa inlämnas skriftligt. Höganäs kommun kommer sedan att sammanställa dessa och skicka vidare till Länsstyrelsen.

Skicka dina synpunkter via mejl till:
teknikochfastighetsforvaltningen@hoganas.se
Ange diarienummer 2023/1072 i ämnesraden.

Synpunkter måste inkomma senast 1 oktober 2023.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: