Strandfodring

Höganäs kommun planerar att genomföra småskalig sandfodring på två olika platser: Utanför Kustvägen söder om Kvickbadet i Höganäs och utmed kusten väster om Strandbaden.

9 februari 2024
Utläggning av sanden på stranden i Strandbaden kommer att starta måndagen den 12/2 och beräknas vara klart under torsdagen den 15/2. Förarbete kommer att göras under fredagen den 9/2.

30 januari 2024
Information om strandfodringen i Strandbaden utskickat till berörda.
Brevet finner du längst ner på denna sida.

20 december 2023
Beslut av Länsstyrelsen att strandfodring kan utföras har inkommit.
Besluten finner du längst ner på denna sida.

20 november
Lagt in dokumenten som skickats till Länsstyrelsen och uppdaterat kartor och beskrivningar.

2 oktober
Uppdatering gällande boendedialoger och synpunkter. Har lagt till planerad genomförandetid.

25 september
Boendedialogerna är genomförda. Sammanställning av frågor och svar pågår.

21 september
Torsdagskvällens boendedialog kommer att hållas utomhus vid strandparkeringen vid Tallbacksvägen som planerat.

20 september
Onsdagskvällens boendedialog kommer att hållas utomhus vid korsningen Kustvägen/Möllegatan som planerat.

18 september
Lagt till kontaktuppgifter för inlämning av synpunkter via mejl.

8 september
Inbjudningar till boendedialogerna utdelade till totalt cirka 300 hushåll i närheten av de tänkta strandfodringsplatserna.

8 september
Sidan publiceras.

Vad är strandfodring?

Strandfodring är en kustskyddsmetod som innebär att sand aktivt tillförs en strandsträcka, för att öka mängden sand i det kustnära vattenområdet. Fodringen gör inte att erosionen upphör, men en buffert av sand tillförs så att risken för skador på känsliga värden och områden blir mindre.

Vad är erosion?

Erosion i sig är ett naturligt fenomen som orsakas av att vågor och strömmar transporterar bort mer sand från stränderna än vad som transporteras dit. Erosionen blir ett problem när den hotar olika värden som finns i det kustnära området, som bebyggelse, infrastruktur och naturvärden.

Varifrån kommer sanden till strandfodringen?

Sanden som planeras att användas kommer från muddringen av inseglingsrännan utanför Höganäs hamn. Inseglingsrännan behöver med jämna mellanrum muddras, eftersom sand som transporteras längs med kusten fångas upp i rännan. Genom att använda sanden från muddringen till strandfodring återförs sanden till det kustnära systemet, där sanden naturligt hade hamnat om inte inseglingsrännan hade fångat upp den.

Hur kommer sanden till platserna?

Transporten kommer att ske via lastbilstransporter. Ingenting kommer alltså att transporteras via havet.

Är sanden ren?

Sanden har provtagits för analys av miljögifter och är ren.

Vilka platser kommer att strandfodras?

Strandfodringen kommer att utföras på två olika platser i den västra delen av kommunen: Utanför Kustvägen, söder om Kvickbadet i Höganäs, och väster om Strandbaden. Se kartor nedan.

Observera att områdena har justerats något efter att boendedialogerna hölls.

Utanför Kustvägen, söder om Kvickbadet i Höganäs

Strandfodringen avser yta längs med stenskoningen vid Kustvägen, söder om stenrevet (se figur nedan).

Området som påverkas är cirka 40 meter brett och 75 meter långt. Majoriteten av området för strandfodring ligger under medelvattenytan. En cirka 10 meter bred zon utgörs av strandplanet och stenskoningen. Vattendjupet varierar mellan cirka 0 och 0,4 meter.

Sanddepån föreslås ha en höjd av cirka +2,5 meter, vilket resulterar i en volym om cirka 6 000–7 000 kubikmeter. Kustvägen och bakomliggande fastigheter ligger på nivåer på +3 meter och högre.

Sandfodring Kustvägen


Utmed kusten vid Strandbaden

Området som påverkas är cirka 17 meter brett och 175 meter långt. Den tillförda sanden läggs ut på strandplanet över medelvattenytan, på stranden mellan Lysekilsgatan och Strömstadsgatan.

Fodringen placeras som en fördyn och jämnas ut ner mot vattnet, för att mer efterlikna ett naturligt strandplan.

Storleken på fodringen är cirka 17 kubikmeter per meter strand, vilket ger en sammanlagd volym på cirka 3 000 kubikmeter.

Strandbadsskogen

 

När hölls boendedialogerna?

Boendedialoger hölls onsdag 20 september för området vid Kustvägen och torsdag 21 september för området vid Strandbadsskogen. Där gavs mer information om strandfodringen och det fanns möjlighet att ställa frågor.

Hur lämnar man in synpunkter?

Synpunkter på projektet behövde inkomma senast 1 oktober 2023.

Synpunkter och frågor är nu mottagna och kommer att sammanställas med svar, för att sedan läggas ut här på hemsidan.

När kommer strandfodringen att ske?

Utläggning av sanden på stranden kommer att starta måndagen den 12/2 och beräknas vara klart under torsdagen den 15/2. Förarbete kommer att göras under fredagen 9/2.

Från och med måndag 12/2 kommer vi att ha maskiner på stranden för att lägga ut sanden och transporter till Strandbaden med sand kommer att ske kl. 7-16 måndag till torsdag.

Visst efterarbete i området kommer sen ske i slutet av veckan och i början av veckan därpå.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: