Förebyggande arbete

Här hittar du information om hur vi arbetar alkohol- och drogförebyggande, med särskilt fokus på barn och ungdomar. Vårt alkohol- och drogförebyggande arbete syftar till att minska och stävja skadligt bruk av alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Barn och ungdomar är en prioriterad målgrupp i detta arbete. Det alkohol- och drogförebyggande arbetet sker på olika arenor i samverkan mellan skola, socialtjänst, polis, ungdomssamordnare, fältsekreterare, fritidsgårdar och föreningsliv, bland annat.

Vi jobbar med olika typer av insatser

  • Attitydpåverkan riktat till unga genom föreläsningar och information
  • Stöd till föräldrar och andra viktiga vuxna genom föräldraträffar, föreläsningar och information inför riskhelger
  • Utbildning av personal i kommunens egna verksamheter
  • Tobaksfri skoltid
  • Satsningar på meningsfull fritid och goda uppväxtvillkor
  • Fältverksamhet
  • Tillgänglighetsbegränsande åtgärder genom tillsynsverksamhet
  • Mätningar i avloppsvatten för att kartlägga narkotikabruket
  • Trygghetsundersökningar bland ungdomar
Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: