Vinterväghållning

Höganäs kommun sköter snöröjningen på gator och allmänna platser men du som fastighetsägare är ansvarig för att gångbanan utanför ditt hus är fri från snö och is.

Under veckorna 46 - 13 har kommunen vinterberedska på de kommunala gatorna. Varje morgon klockan 03.00 kontrollerar vi väglaget. Om det är halt rycker vi ut och saltar och sandar. Vi röjer bort snö på de större gatorna och på prioriterade gång- och cykelvägar när snödjupet är minst fem centimeter (beroende på snökonsistens och vindstyrka).

Målet är att vi ska ha hunnit göra insatser på de större gatorna samt gång- och cykelvägar före morgonrusningen.

Gatorna i kommunen prioriteras på olika sätt. De större trafiklederna samt gång- och cykelvägar halkbekämpas först. Övriga gator halkbekämpas efter klockan 07.00 på vardagar. För att dessa gator ska snöplogas måste snödjupet vara minst 10 cm. Vid halt väglag sandar vi.

Det högprioriterade gatunätet saltas. Vi strävar efter att använda så lite salt som möjligt. Detta gör att det vid vissa tillfällen kan vara halt även på dessa gator. På övriga vägar samt gång- och cykelvägar använder vi sand, makadam 2-4.

Om det går undviker vi att forsla bort snö, eftersom det kostar mycket pengar som vi kan använda på bättre sätt. Vi forslar enbart bort snö om det blir för stora problem att ta sig fram på vägar och gator.

Om du äger en fastighet är det ditt ansvar att halkbekämpa gångbana eller trottoar längs din tomtgräns vid vinterväglag. Du kan hämta salt och/eller grus i egna spannar vid kommunens förråd (Brännerigatan 20), öppettider 07.00-16.00.

Du kan läsa mer om det här.

  • Respektera parkeringsbestämmelser
  • Inte skotta ut snö på gång- och körbanor
  • I möjligaste mån lämna företräde för våra snöröjningsfordon

Nationella vägdatabasen

Ifall du vill se en utförlig karta över vilka vägar som är statliga, kommunala eller enskilda så kan du gå in på trafikverkets sida och den nationella vägdatabasen. Gå in på länken nedan och i kartan under "dataslag på karta" väljer du "administrativa vägdata". I kategorin under väljer du "Väghållare".

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: