Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare till fastighet som gränsar till kommunala gator, vägar och grönytor ansvarar du för renhållning, skötsel och snöröjning på gångbana och grönutrymme 1 meter utanför tomtgräns.

Ditt ansvar som fastighetsägare är att halkbekämpa gångbana eller erfoderligt utrymme tanför din fastighet under vintertid. Detta innebär att så snart som möjligt ta bort snö och is samt sanda eller genomföra andra åtgärder för att motverka halka. Det finns möjlighet att hämta salt och/eller grus i egna spannar vid kommunens förråd (Brännerigatan 20), behållare med material står precis utanför grindarna. Ansvaret vintertid gäller även att hindra att snö och istappar faller från taket ner på gångbanan.

Om du har en hörntomt får dina växter inte växa högre än 80 cm 10 meter in från korsningen åt båda håll. Växer dina växter ut över tomtgränsen måste den fria höjden vara minst 4,6 meter över körbana, samt 3,2 meter över cykelväg och 2,5 meter över gångbana.

Övrig tid på året är det viktigt att se till att växtligheten på tomten inte hindrar framkomlighet eller fri sikt för trafiken.

Tänk på att på att plantera din häck med god marginal från din tomtgräns så att du enkelt kan sköta även utsidan av tomtgränsen. En meter utanför din tomt är du skyldig att hålla rent och snyggt.

Läs mer om eventuella ansvarsområden för dig som är fastighetsägare

Klipp din häck och rädda liv

Visst är det vackert med allt det gröna i våra trädgårdar! Men det som planteras växer fort, blir stort och skymmer.

Enkelt avhjälpta hinder

Vi behöver alla hjälpas åt för att skapa förutsättningar så att alla kan ta sig fram på egen hand.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: