Allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen innebär att en stor del av de handlingar som finns inom kommunen är offentliga och tillgängliga för allmänheten.

Varje myndighet (nämnd) registrerar sina handlingar och du hittar de registrerade ärendena/handlingarna i postlistan och diariet för respektive nämnd. Där får du uppgift om datum då handlingen kom in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått, från vem handlingen har kommit in till kommunen eller vem den har skickats till, samt en kort beskrivning av handlingens innehåll.

Varje nämnd är en kommunal myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till dessa blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen (2 kapitlet Om allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Det vill säga, om inte uppgifterna omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

En allmän handling kan vara offentlig eller innehålla sekretessreglerade (hemliga) uppgifter. Sekretess innebär förbud att lämna ut hemliga uppgifter oavsett om det sker muntligt eller genom att lämna ut en allmän handling.

Sekretessreglerna finns i en särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, (OSL) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Så här tar du del av allmänna handlingar

För att ta del av en allmän handling ska du kontakta Höganäs servicecenter.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: