Automatiska brandlarm

Automatiskt brandlarm är en viktig del i en byggnads brandskydd - med hjälp av det kan en brand upptäckas tidigt och större skador kan undvikas.

Ett automatiskt brandlarm är till för att upptäcka en brand så tidigt att den snabbt kan släckas och få så små konsekvenser som möjligt. Därför utgör det automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. En välskött anläggning ger en tidig upptäckt av brand.

Genom att ha installerade automatlarm på företag och industrier kan många större skador undvikas. När en rökdetektor, som är sammankopplad till en centralapparat, känner av rök skickas ett larm direkt till en bemannad plats till exempel en hotellreception eller SOS Alarm som i sin tur larmar oss på räddningstjänsten och en brandstyrka skickas ut.

Genom automatlarmet kan vi direkt se i vilken sektion av fastigheten det brinner. På så sätt slipper vi lägga lång tid på att leta efter vilket rum branden är i och kan istället direkt fokusera på släckningsarbetet. Vi får nu en tidig upptäckt av branden och kan undvika större skador! Tryggt och säkert.

Det är du som är fastighetsägare eller nyttjanderättshavare som ansvarar för att byggnaden är skyddad mot brand. Du har också ansvaret för den automatiska brandlarmsanläggningen och dess status, underhåll (månads-och kvartalsprov och så vidare) samt de larm anläggningen genererar.

Om du ska installera ett automatiskt brandlarm i verksamheten/byggnaden vänligen kontakta räddningstjänsten så vi kan planera för detta.

Läs mer om brandsäkerhet för företag.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen