Serveringstillstånd

För att få servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker i Höganäs kommun krävs ett serveringstillstånd från socialnämnden.

Med försäljning menas varje form av erbjudande av dryck mot ersättning. Här guidar vi dig genom processen att skaffa serveringstillstånd.

Ansök via e-tjänst

Ansökan om serveringstillstånd görs hos kommunens alkoholhandläggare på socialförvaltningen. För att ansökan om serveringstillstånd ska kunna behandlas krävs en skriftlig ansökan.

Kan du av någon anledning inte ansöka via e-tjänsten går det att få en skriftlig ansökningsblankett via handläggaren.

Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att sökanden ska avlägga kunskapsprov i alkohollagstiftningen samt att hon inte har skulder till det allmänna i form av skatter och avgifter. Den som ansöker om serveringstillstånd skall också visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

För de olika typerna av serveringstillstånd finns olika krav - framförallt när det gäller serveringsställets kök och matutbud.

 • För servering till allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök i anslutning till serveringslokalen och att tillagad mat tillhandahålles. Undantag från denna regel är att teater och konsert- lokal får meddelas tillstånd för servering av vin och starköl under pauser i föreställningen utan krav på matutbud.
 • På hotell som har restaurangverksamhet med serveringstillstånd i sina lokaler får servering av alkoholdrycker ske på hotellrummet (rumsservering). På sådant hotell får även servering från minibar på hotellrummet ske.
 • För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillagad mat. Detsamma gäller för servering i slutet sällskap.

Serveringsstället ska med hänsyn tagen till omständigheterna ha ett tillräckligt antal sittplatser. För uteservering gäller att serveringsytan ska upptas av sittplatser vid bord. Serveringsstället skall även vara lämpligt för sitt ändamål ur brandsäkerhetssynpunkt.

Om alkoholservering på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa, får serveringstillstånd vägras även om övriga krav som uppställs i lagen är uppfyllda.

 • Registrerings- / Ändringsbevis för bolag eller enskild firma. Beviset får inte vara äldre än tre månader.
 • Uppgifter om aktiefördelning i aktiebolag. Styrkes lämpligen med protokoll från bolagsstämma eller utdrag ur aktiebok.
 • Uppgifter om andelsfördelning i handelsbolag. Styrkes genom kopia av bolagsavtal
 • Styrelseprotokoll och stadgar när det gäller föreningar.
 • Personnummerutdrag från Bolagsverket som visar vilka bolag eller föreningar som sökande ingår eller har ingått i de senaste fem åren.
 • Köpeavtal / Arrendeavtal
 • Hyresavtal utställt på sökandes bolag (juridisk person).
 • Planritning över serveringslokalerna med inritad bordsplacering, bar, dansgolv och spel. Markera även uteservering. Ange antal sittplatser inomhus och utomhus samt hur många som totalt får vistas i lokalerna. Skriftlig beskrivning av kökets utrustning.
 • Handlings som styrker sökandens kunskaper i alkohollagen.
 • Beslut om registrering av livsmedelsanläggning samt kopia av anmälan om livsmedelshantering och beskrivning av livsmedelshanteringen.
 • Handling som styrker att serveringsstället är lämpligt ur brandsäkerhetssynpunkt
 • Redovisning av finansiering som visar hur köpet och eventuellt ombyggnad har finansierats.
 • Handlings som styrker varifrån investerat kapital kommer, t ex kopia på kontoutdrag, banklånehandling.
 • Samtliga avtal med leverantörer, t ex dryckesleverantörer, leasingavtal med mera.
 • Budget för första årets drift med intäkterna fördelade på mat, hämtmat, starköl, vin sprit och andra jästa alkoholdrycker, spel, entré.
 • Bevis att företaget är registrerat för skatt, moms och arbetsgivaravgift hos Skatteverket.
 • Beskrivning av driften, rollfördelning av personer som ingår i sökande bolaget. Antal anställda med angivande av arbetsuppgifter, anställningsform, sysselsättningsgrad.
 • Anmälan om serveringsansvarig personal samt anställningsbevis på dessa personer
 • Beskrivning på verksamhetens art och inriktning. Beskrivningen ska t ex ange tider för öppethållande, åldersgräns, huvudsaklig målgrupp, underhållning, dans, ordningsvakter, spel med mera.
 • Meny

När du ansökt om serveringstillstånd får du en ansökningsavgift skickad till dig. Tänk på att din avgift måste vara betald för att din ansökan (prövningen) kan börja behandlas.

Avgiften betalas inte tillbaka om ansökan avslås eller återkallas, om inte återkallelsen sker innan prövningen påbörjats.

Här hittar du de olika avgifterna: Avgifter , 55.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Hur behandlas ansökan?

Det är kommunens alkoholhandläggare som handlägger din ansökan och som efter en så kallad remissbehandling tar fram ett beslutsunderlag (tjänsteutlåtande).

Vad är en remissbehandling?

Genom remissbehandlingen samlas synpunkter in från andra myndigheter:

 • Polismyndigheten är en obligatorisk remissinstans enligt alkohollagen. Den gör en så kallad vandelsprövning av sökandens personliga lämplighet samt bedömer restaurangetableringen från ordnings- och säkerhetssynpunkt.

 • Skattemyndigheten yttrar sig om eventuella skatte- och avgiftsskulder samt om sökanden är registrerad till mervärdesskatt och som arbetsgivare samt om företaget innehar F-skatt.

 • Räddningstjänsten yttrar sig över om serveringslokalen kan godkännas ur brandsäkerhetssynpunkt samt om det antal personer som samtidigt får vistas i lokalen.

Sökanden bereds/ges tillfälle att yttra sig över tjänsteutlåtandet före slutligt beslut i ärendet

För att få serveringstillstånd ska du som sökande, utöver att visa att du med hänsyn till dina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att bedriva verksamheten, i fortsättningen genom att avlägga ett prov som visar att du har tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.

Kommunen ska vid sin prövning av en sökandes kunskaper i alkohollagstiftningen använda prov framtagna av Statens folkhälsoinstitut. Sökanden ges möjlighet till två omprov.

Ett kunskapsprov får avläggas muntligen om sökanden inte behärskar något av de språk som proven tillhandahålls på, kan styrka läs- och skrivsvårigheter eller om det i övrigt finns särskilda skäl. Tolk som anlitas ska vara auktoriserad.

Kommunen tar ut en avgift , 212.7 kB. fför provet.

Läs mer om kunskapsprovet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prövningen är ”relativt” omfattande och uppskattas normalfall ta cirka två månader. Någon möjlighet att få ett tillfälligt tillstånd finns ej. Som sökande kan du själv påverka handläggningstiden genom att från början lämna in kompletta ansökningshandlingar.

Tillståndsbevis

Efter beslut utfärdas ett tillståndsbevis som innehåller uppgifter om serveringstillståndets omfattning. Detta bevis ska anslås på väl synlig plats i lokalen.

Anmälningsplikt

Den som beviljats serveringstillstånd skall anmäla när han avser att påbörja verksamheten. Detsamma gäller om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den.

Anmälan ska också göras då verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållandena skall anmälas.

Anmälan ska, om möjligt, göras i förväg.

Återkallelse

En kommun får meddela en innehavare av serveringstillstånd en erinran, eller i allvarligare fall eller vid upprepade överträdelser, en varning om denne inte:

 • uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande, eller
 • följer de bestämmelser som gäller för servering enligt denna lag eller de villkor eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

En kommun ska återkalla ett serveringstillstånd om:

 • tillståndet inte längre utnyttjas,
 • det med tillståndshavarens vetskap har förekommit brottslig verksamhet på serveringsstället eller i anslutning till detta utan att tillståndshavaren har ingripit, eller
 • tillståndshavaren har brutit mot denna lag eller vad som i övrigt gäller för tillståndet på ett sådant sätt att varning inte är tillräcklig ingripande åtgärd, eller har tilldelats en eller flera varningar utan att de förhållanden som föranlett varningen har rättats till.

Om flera tillståndshavare har utnyttjat ett gemensamt serveringsutrymme återkallas det gemensamma serveringsutrymmet om det inte kan utredas vilken tillståndshavare som är ansvarig för en händelse som ska föranleda återkallelse av serveringstillståndet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: