Hur går en utredning till?

När en orosanmälan har kommit in till oss på socialtjänsten gör vi först en förhandsbedömning om en utredning enligt Socialtjänstlagen (SoL) ska inledas.

Om vi bedömer att barnet och/eller föräldrarna kan behöva stöd inleds en utredning, med eller utan föräldrarnas samtycke. Vi inleder också alltid en utredning om föräldrar eller en ungdom över 15 år ansöker om stöd.

Socialsekreteraren hämtar sin information genom samtal med barnet och föräldrarna. Målet är alltid att göra utredning i nära samarbete med familjen som berörs av utredningen. Det kan också hända att barn eller föräldrar ger socialsekreteraren förslag på andra viktiga personer att prata med i deras närhet.

Socialskreteraren tar också ofta kontakt med andra i barnets omgivning, till exempel barnomsorgen eller skolan. När utredningen avslutas bedömer socialsekreteraren om det finns ett vårdbehov och i samråd med barnet och föräldrarna beslutas vilken hjälp som erbjuds.

Vård enligt LVU

I särskilda fall kan socialtjänsten tillämpa tvångslagstiftning enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta sker om socialtjänsten bedömer att det finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas och föräldrarna och barnet (om det fyllt 15 år) motsätter sig detta. Socialnämndens arbetsutskott beslutar om att ansöka om vård enligt LVU hos Förvaltningsrätten som dömer i ärendet.

Hur lång tid tar det?

Socialtjänsten har fyra månader på sig att slutföra utredningen. Bara om det finns särskilda skäl kan beslut fattas om förlängd utredningstid.

Ta del av utredningen skriftligt

Efter utredningen kan du som berörs av den ta del av den skriftligt. Du kan också ta del av de journalanteckningar som finns, men då behöver du be socialsekreteraren specifikt om dessa.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: