Ändring av översiktsplan för Jonstorp 2045

Ändringen av översiktsplanen (ÄÖP) för Jonstorp finns tillgänglig för granskning.

En ändring av översiktsplanen är en plan som visar hur kommunen vill att Jonstorp ska utvecklas fram till år 2045 avseende bebyggelseutveckling, grönstruktur, trafikstruktur och hållbarhet. Det är planen som vid samrådet kallades fördjupad översiktsplan (FÖP) för Jonstorp. Ändringen av översitsplanen fokuserar särskilt på hur Jonstorps centrum ska utvecklas.

Aktuellt förslag

En ÄÖP ska vara vägledande för kommunens kommande arbete med detaljplaner och bygglov. En ÄÖP är alltså inte juridiskt bindande till skillnad från exempelvis en detaljplan. Kommunen har tagit fram ett granskningsförslag för ÄÖP Jonstorp 2045. Detta granskningsförslag kan du se här nedan i en digital version eller som pdf. Synpunkterna som inkom under samrådet har bearbetats och bemötts i en samrådsredogörelse och utifrån synpunkterna har förslaget justerats.

Förslaget finns på kommunens hemsida samt på biblioteket i Jonstorp under hela granskningen. Vi kommer finnas tillgängliga på Jontorps biblioteket:

6 oktober 2023 klockan 10:00-12:00
19 oktober 2023 klockan 15:00-18:00
2 november 2023 klockan 15:00-18:00

Lämna synpunkter

Granskningen pågår 25 september till 20 november 2023.

Under denna tid vill vi gärna få in dina synpunkter på förslaget. Lämna synpunkterna före samrådstidens slut skriftligen till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller via mejl till kommunen@hoganas.se.

Vänligen uppge diarienummer KS/2020/231.

Så här ser processen ut

Arbetet med att ta fram en ändring av översiktsplan består av tre skeden: samråd, granskning och antagande.

Samrådet är det första tillfället där allmänheten och myndigheter kan lämna synpunkter på förslaget. Efter samrådet kommer kommunen att sammanställa alla inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse samt göra justeringar i förslaget efter de inkomna synpunkterna.

Därefter går planen ut på granskning och allmänheten och myndigheter kan återigen ta del av förslaget och komma med synpunkter på det. Dessa sammanställs i ett granskningsutlåtande och de sista justeringarna i förslaget görs.

Därefter kan planen antas av kommunfullmäktige.

Samråd, utställning, antagande

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: