Höganäs kommuns sociala medier

Höganäs kommun är aktiv i flera olika sociala kanaler. Vissa är till för att sprida samhällsnyttig information medan andras syfte finns till för att visa vackra Kullahalvön och alla våra smulturonställen.

Sociala medier är plattformar som används för att kommunicera med många människor samtidigt. Vi använder oss av olika plattformar för olika ändamål, för att nå en så bred målgrupp som möjligt.

Vi tycker att det är viktigt att finnas tillgängliga i sociala kanaler för våra medborgares skull. Här kan vi föra både dialog och samverkan och snabbt få ut information.

Höganäs kommun har olika riktlinjer kring användandet av sociala medier. Utöver våra egna riktlinjer styrs vårt kommunikativa agerande utifrån dessa lagar:

 • Offentlighetsprincipen innebär att alla myndigheter är skyldiga att lämna ut allmänna handlingar, så snart det är möjligt, till den som begär det, såvida inte handlingarna är sekretessbelagda.
 • Yttrandefriheten innebär att varje medborgare ska kunna förmedla information och uttrycka sina tankar, åsikter och känslor, i tal, skrift, bild eller på annat sätt. Meddelarfriheten kompletterar yttrandefriheten. Den innebär att alla vi anställda får lämna uppgifter till massmedia, i syfte att de ska publiceras.
 • Personuppgiftslagen syftar till att värna om den personliga integriteten. PUL förbjuder att namn och andra personuppgifter, i såväl text som bild, läggs ut på Internet, om inte berörd person gett sitt samtycke skriftligt eller muntligt. Undantag görs för namnuppgifter som publiceras enbart i litterära, konstnärliga eller journalistiska sammanhang.
 • Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det gäller till exempel sådant som ska skydda enskilda människor inom socialtjänsten. Alla uppgifter om en persons sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, arbetsförmåga, ekonomiska och sociala förhållanden är sådant som lagen kallar hälsotillstånd eller personliga förhållanden.

 • Förtal, personliga angrepp eller förolämpningar
 • Hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • Olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • Uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet
 • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • Svordomar eller obscena ord
 • Kommersiella budskap eller reklam

Facebook

Alla våra konton på Facebook

Instagram

Se våra Instagramkonton

Film & Youtube

Se alla våra på Youtube-konton

LinkedIn

Här ser du kommunens LinkedIn-konton

Snapchat

Se våra konton på Snapchat

Soundcloud

Se våra konton på Soundcloud

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: