För dig som är eller har varit utsatt

Det är inte ovanligt att känna sig väldigt ensam när man lever med våld i nära relation, men du är inte ensam. Vi vet att det kan vara svårt att berätta om sin situation, att det finns rädslor för hur framtiden blir och att känslan av skuld och skam är tung.

Att få berätta om sina problem för någon som känner till svårigheterna kring våld i nära relation kan vara till hjälp för att se annorlunda och kanske lite ljusare på sin tillvaro.

Vuxenenheten kan hjälpa dig med

  • Stödsamtal
  • Praktiskt stöd, så som hjälp med läkarkontakt, polisanmälan och liknande
  • Öronakupunktur
  • Magnagruppen, en grupp för kvinnor som levt med våld i nära relation
  • Skyddsboende

Vi på vuxenenheten anser att alla människor bör bemötas med respekt och förståelse oavsett vad som föranleder kontakten. Till oss kan du som är över 20 år vända dig för att få hjälp och stöd. Vi har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga enligt offentlighets- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Kontakta vuxenenheten

042-33 77 43

Om du lämnar ett meddelande innan klockan 14.30 på vardagar blir du uppringd samma dag. Du kan också mejla oss på vuxenenheten@hoganas.se.

Vid nödsituation, ring alltid 112.

Uppgifterna i folkbokföringsregistret är vanligtvis offentliga. Om du utsatts för våld eller hot om våld kan du ansöka via Skatteverket som sedan beslutar om sekretess, det vill säga att inte lämna ut ditt namn och din adress. För mer information om sekretessmarkering och spärrmarkering, kontakta Skatteverket. Där kan du även ansöka om byte av förnamn. Vill du ha hemligt telefonnummer, kontakta din telefonoperatör. Du kan även ansöka om skyddat el-abonnemang hos din elleverantör.

I samband med att du polisanmäler att du blivit utsatt för våld eller hot kan du ansöka om kontaktförbud. Ansökan kan göras hos polis eller åklagare. En ansökan om kontaktförbud ska behandlas med skyndsamhet. Den som får kontaktförbud får inte söka upp dig, ringa, skicka brev, e-posta, skicka sms eller söka kontakt med dig genom någon annan person. Det är viktigt att anmäla varje överträdelse till polisen. Den som misstänks för brott mot kontaktförbudet kan gripas. Kontaktförbudet kan sluta gälla om du själv tar kontakt med den som utsatt dig för våld. För mer information, kontakta Polisen, telefon 114 14.

Du som polisanmäler har rätt till målsägandebiträde som följer dig under processen och ser till dina rättigheter. Det är viktigt att vid en polisanmälan också anmäla om du varit utsatt för våld vid tidigare tillfällen.

Magna är ett fornsvenskt namn som betyder ”den starka”. Magnagruppen är till för dig som är eller har varit utsatt för någon form av våld. I gruppen finner du andra som lever i eller levt i liknande situationer. Tillsammans reflekterar ni över hur det har påverkat er. Gruppen träffas vid 20 tillfällen, en gång i veckan. Är du intresserad av att delta i gruppen så kontaktar du vuxenenhetens mottagning.

Med i gruppen är två gruppledare som har erfarenhet av att hjälpa och stödja de som utsatts för våld, både i grupp och individuellt. I gruppen träffas vi under 20 sessioner, en gång i veckan, två timmar per gång. Gruppen hålls kvällstid och är helt kostnadsfri för dig som bor i Höganäs kommun.

Vad handlar gruppen om?

I gruppen går vi igenom fem olika teman:

  • Våld.
  • Vardagspsykologi.
  • Sexualitet.
  • Kvinnohistoria.
  • Barn som lever med våld

Varför i grupp?

Det finns väldigt många människor som dagligen utsätts för våld, hot och kränkningar i en nära relation. Väldigt många tror sig också vara ensamma om den upplevelsen. Genom att träffas i grupp, kan du finna styrka i att inte vara ensam, få förståelse för din situation, få stöd i hur du kan gå vidare och hjälp med att förändra din livssituation.

I gruppen får du förståelse för hur våldet påverkar dig, hur du kan finna alternativa vägar, hur du kan återhämta dig mentalt och finna självkänsla och styrka igen.

Är du intresserad av att få mer information eller vill delta i gruppen,
ring vuxenenhetens mottagningstelefon på 042-33 77 43 så hjälper vi dig.

Kommentarer från de som har deltagit i gruppen:

”Här kan jag berätta allt, det känns så bra”

”Genom denna grupp har jag funnit styrkan i mig själv igen”

”Jag trodde att jag var ensam, men nu vet jag att jag har stöd”

”Jag har lärt mig så mycket om mig själv”

Sekretess och tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga enligt Offentlighets- och sekretesslagen. I särskilda fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: