Bildande av naturreservat Lerbergsskogen

Nu presenterar vi ett förslag till bildande av naturreservatet Lerbergsskogen. Du som invånare har möjlighet att tycka till om förslaget i ett samråd. Samrådet varar fram till 30 juni 2024.

Uppdraget

I samband med att kommunens naturvårdsplan reviderades och antogs 2017 gavs samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till reservatsbildning för Lerbergsskogen.

Beskrivning

Området har historiskt varit trädfattigt pågrund av intensivt marknyttjande, främst bete. Under 1700–1800 talen fanns problem med sandflykt och under senare delen av 1800-talet påbörjades närmast Lerberget plantering av tall i för att binda flygsanden för att avslutades någon gång på 1930-talet. Skogen har därefter inte omfattats av ekonomiskt skogsbruk utan har brukats extensivt, de senare decennierna främst i syfte att möjliggöra rekreation.

Inom denna relativt korta skogsperioden på hundra år har många naturvärden hunnit etablera sig med flera hotade arter. Som en av få kustbundna skogar i kommunen är den viktig för småfågel, särskilt under vår- och höststräcken. Skogen är en av få tätortsnära i Höganäs och Lerberget, vilket medför att skogen är välbesökt av förskolor, skolor och närboende. Här finns kommunens enda anlagda motionsslinga som dessutom är upplyst. Centralt i skogen finns även ett utegym. Området har stor betydelse i naturpedagogik för förskolor och skolor. Det finns ett enklare uteklassrum och förutsättningar finns för att öka det pedagogiska värdet.

Syftet med naturreservatet är att i området:

  • Bevara och utveckla den biologiska mångfald som är knuten till en flerskiktad tall-, ek- och lövskog i varierande ålderssammansättning
  • Tillgodose allmänhetens behov av rekreation, lek, motion, information om områdets natur- och kulturmiljöer och behovet av utepedagogik
  • Säkerställa gynnsamt bevarandetillstånd för skyddsvärda och ovanliga växt-, svamp- och djurarter
  • Säkerställa kontinuiteten av gamla träd och stor mängd död ved i dess olika successioner,
  • Säkerställa en naturlig markhydrologi,
  • Ge information om reservatets naturvärden.

Förslaget innefattar:

  • Långsiktigt säkerställande av cirka tio hektar tall- och lövskog
  • Skötselplan
  • Rekreation som motionsslinga, utegym och möjligheter till lek
  • Information.

Du som vill lämna in synpunkter på förslaget ska lämna in dessa skriftligen innan 30 juni till Höganäs kommun, Stadsmiljöavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se. Vid lämnade synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2019/977.

Flygfoto över lergersskogen där vi ringat in området som föreslås bli naturreservat.

Gränserna för det föreslagna naturreservatet.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: