Försörjningsstöd

Alla kan under kortare eller längre perioder hamna i ekonomiska svårigheter och du kan då behöva hjälp och stöd med din försörjning och livssituation.

Alla som vistas i kommunen har rätt att ansöka om försörjningsstöd (ekonomiskt bistånd). Försörjningsstöd är ett tillfälligt ekonomiskt stöd när alla andra alternativ är uttömda. Det är en av flera insatser där målet är ett självständigt liv genom arbete eller annan försörjning. Vilken hjälp du kan få beror på din och din familjs ekonomi och situation. Om du är gift eller sambo ska ni göra en gemensam ansökan.

Under tiden fram till att du blir självförsörjande uppbärs försörjningsstöd utifrån de krav som lagstiftningen ställer. Socialförvaltningen utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd och vi arbetar för att så långt det är möjligt hitta en individuell lösning i samverkan med myndigheter och organisationer i samhället. Exempel på sådana myndigheter och organisationer är Höganäs utvecklingscentrum, arbetsförmedlingen, vuxenenheten inom socialtjänsten i Höganäs, försäkringskassan och sjukvården.

Förutsättningar för försörjningsstöd

Försörjningsstöd är ett komplement till den egna inkomsten och andra ekonomiska förmåner. I första hand har du ett eget ansvar att tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets övriga bidragssystem exempelvis genom sjukpenning, pension, bostadsbidrag, underhållsstöd och barnbidrag. Tillgångar, som till exempel bankmedel och aktier eller kapitalvaror som går att sälja måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Föräldrar anses enligt lag vara försörjningsskyldiga för sina barn fram till dess att de har fyllt 18 år eller har avslutat sina gymnasiestudier dock längst till dess att barnet har fyllt 21 år.

Innan du börjar göra din e-ansökan behöver du:

 • Läsa igenom övrig information om Försörjningsstöd
 • E-legitimation (bankId). Om du saknar e-legitimation, kontakta din bank.
 • Du måste vara folkbokförd i Höganäs kommun.
 • Samla dina och eventuell medsökandes uppgifter om inkomster och utgifter som du ska bifoga i din e ansökan. Vid besök ska du kunna styrka de uppgifter som du lämnar med underlag samt kvitton.
 • Om ni är två som söker gemensamt behöver båda signera ansökan elektroniskt.
 • Om du behöver logga ut från tjänsten för att fortsätta med din ansökan senare, kom ihåg att trycka på knappen Spara. Då sparas dina uppgifter och du kan fortsätta med din ansökan när det passar dig.

Vid skyddad identitet
E-tjänsten hämtar uppgifter från Skatteverket och kan därför inte användas för dig med skyddad identitet. I dessa fall kontaktas Höganäs kommuns servicecenter.

När vi har tagit emot din e- ansökan om försörjningsstöd

När du har skickat in din e ansökan om försörjningsstöd kommer en socialsekreterare att kontakta dig på telefon inom 2 arbetsdagar för att erbjuda dig ett personligt möte på socialkontoret. Socialsekreteraren utreder om du har rätt till försörjningsstöd genom att göra en ekonomisk prövning av dina inkomster och utgifter och dels en prövning av vad du själv har gjort för att klara din försörjning.

Om du lämnat alla handlingar som behövs är vår målsättning att du ska få ett beslut inom en vecka. Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan.

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt Offentlighet- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

För att få mer information kan du kontakta ekonomi- och integrationsenhetens mottagning på socialförvaltningen.

Telefontid är vardagar mellan klockan 08.30 - 09.30 och du når oss via 042-33 71 00.

För att det ska gå att utreda om du har rätt till försörjningsstöd behöver du ta med dig:

 • Du ska redan ha skickat in e-ansökan
 • Inkomstuppgifter två månader tillbaka, till exempel löneavier.
 • Kvitton och räkningar två månader tillbaka gällande hyra, el, hemförsäkring, medicin- och läkarkostnader som omfattas av högkostnadsskyddet, tandvård, glasögon, barnomsorg, avgift till a-kassa/fackförening, bredband och bankavgift.
 • Ekonomisk översikt från din bank som visar vilka tillgångar du har hos banken.
 • Kontoutdrag två månader tillbaka från alla dina bankkonton.
 • Inkomstdeklaration, specifikation och preliminär skatteuträkning, totalt fyra sidor.
 • Kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har någon inkomstdeklaration ska du istället lämna kontrolluppgifter. Ring Skatteverket, telefonnummer 0771-567 567, och be att de skickar dina kontrolluppgifter till dig.
 • Legitimation.
 • Hyreskontrakt.
 • Uppgifter om banklån och driftskostnader, om du bor i bostadsrätt eller villa.
 • Handlingsplan och aktivitetsrapport från Arbetsförmedlingen, om du är arbetslös.
 • Läkarintyg, om du är sjukskriven.
 • Kostnadsberäkning från tandläkare, om du söker försörjningsstöd till tandvård.
 • Beslut om studiemedel från CSN, om du studerar.
 • Beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt, om du är utomnordisk medborgare.
 • Om du av olika anledningar inte kan göra e-ansökan ska skriftlig ansökan inkomma.

Du kan få försörjningsstöd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet om du är aktivt arbetssökande efter din förmåga.

Detta innebär att

 • vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen
 • söka alla typer av arbete inom pendlingsavstånd. Detta innefattar de arbeten du har erfarenhet av och/eller utbildning för samt okvalificerade arbeten
 • ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning
 • dokumentera alla arbeten och / eller utbildningar som söks. Eventuellt arbetshinder (helt eller delvis) ska styrkas med läkarutlåtande.

Har du varit arbetslös och fått försörjningsstöd i fyra månader eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Detta gäller även studerande, som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Om du tackar nej till ett sådant erbjudande kan din ansökan om försörjningsstöd avslås eller beloppet sänks. Du kan också erbjudas rehabiliterande insatser.

Är du arbetslös måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det betyder att du måste vara anmäld hos Arbetsförmedlingen, ha oavbruten kontakt med din arbetsförmedlare samt söka arbeten aktivt. Som arbetssökande ska du söka alla okvalificerade arbeten samt de arbeten som du är kvalificerad för. Detta inom ett pendlingsavstånd på upp till 90 minuter enkel resväg. Du får inte tacka nej till erbjudet arbete eller någon arbetsmarknadsåtgärd via Arbetsförmedlingen. Handläggaren för försörjningsstöd kan även remittera dig för sysselsättning, vilket kan innebära praktik eller kompetenshöjande verksamhet. Det är viktigt att du dokumenterar alla arbeten som söks.

Om du tackar nej till erbjudna åtgärder och/eller inte bedöms som aktivt arbetssökande kan din biståndsrätt komma att ifrågasättas. Detta betyder att du kan få minskat bistånd eller ett helt avslag på din ansökan om ekonomiskt bistånd.

Om du inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande ska du ha ett läkarintyg som styrker detta, det vill säga du ska vara sjukskriven och ha ett giltigt läkarintyg.

Försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm och ska täcka hushållets utgifter. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien, dagstidning, TV-avgift och telefon.

Normbeloppen är olika för ensamstående, par och barnfamiljer.

Du kan även få försörjningsstöd till rimliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor samt avgift till fackförening/a-kassa.

Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet. Normen gäller som miniminivå för de behov den ska täcka.

Efter en särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas till andra nödvändiga utgifter såsom tandvård, glasögon, barnomsorgsavgift, läkarvård med mera.

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Dessa siffror gäller från den 1 januari 2023.

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen.se

Alla nettoinkomster räknas av eftersom de reducerar försörjningsstödet. Detta gäller till exempel lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster, föräldrapenning, flerbarnstillägg, Alfakassa, sjukersättning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMF-ersättning, sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt.

Följande tillgångar kan påverka bidragsbeloppet:

 • bankmedel
 • aktier och obligationer
 • fastighetsinnehav
 • registrerat företag
 • fordonsinnehav
 • övriga tillgångar av värde.

Följande nivåer är högsta godtagbara boendekostnad.

Antal personer i hushållet

Högsta godtagbara kostnad

1-2 vuxna

7 200

1-2 vuxna + 1 barn

7 900

1-2 vuxna + 2-3 barn

9 100

1-2 vuxna + 4 barn

9 800

1-2 vuxna + 5-6 barn

10 500

1-2 vuxna + 7-8 barn

11 800

Hemmavarande ungdomar i åldern 18-25 år beviljas normalt sett ej försörjningsstöd till boendekostnad.

Befintlig boendekostnad får normalt inte fördyras under den tid du uppbär ekonomiskt bistånd.

Under den tid du beviljats försörjningsstöd måste du genast meddela alla förändringar gällande din ekonomi, familj, bostad och vistelseort till socialförvaltningen.

Socialnämnden har skyldighet att göra en polisanmälan avseende misstänkt bidragsbrott om försörjningsstöd har beviljats på grund av att du har lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

Du är skyldig att återbetala försörjningsstödet om det betalas ut på grund av:

 • att det har beviljats såsom förskott på förmån från annan myndighet såsom akassa, sjukpenning, bostadsbidrag
 • arbetskonflikt
 • förhållande som du inte råder över och hindrar dig från att förfoga över dina inkomster eller tillgångar
 • att försörjningsstöd har beviljats med för högt belopp

Om du är missnöjd med ett beslut om försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten i Malmö. Det kan du göra genom att skricka ett brev. I brevet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ska ändras. Brevet ska lämnas till socialförvaltningen senast 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Om du har svårigheter att själv skriva din överklagan kan du få hjälp av personal på socialförvaltningen att skriva den.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: