Försörjningsstöd

Om du skulle hamna i ekonomiska svårigheter kan du få stöd. Socialförvaltningen utreder och fattar beslut kring rätten till försörjningsstöd men vårt främsta mål är att tillsammans med dig arbeta för att du ska klara din försörjning på egen hand.

Innan du ansöker om försörjningsstöd

I första hand ska du själv tillgodose dina behov genom egna inkomster och genom samhällets olika bidragssystem till exempel sjukpenning, pension, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsstöd.

Tillgångar, som till exempel bankmedel och aktier eller kapitalvaror som lätt går att sälja måste först användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Egen fastighet och bil är tillgångar som kan påverka rätten till försörjningsstöd.

Ansök om försörjningsstöd

För att få mer information eller boka en tid för att ansöka om försörjningsstöd kan du kontakta ekonomienhetens mottagning på socialförvaltningen. Telefontid är vardagar mellan klockan 08.30 - 09.30 och du når oss via 042-33 71 00.

 • Om du lämnat alla handlingar som behövs är vår målsättning att du ska få ett beslut inom en vecka.
 • Du har alltid rätt att få ett skriftligt beslut på din ansökan.

All personal inom socialförvaltningen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga. Att du får ekonomiskt bistånd är sekretessbelagt enligt Offentlighet- och sekretesslagen. I vissa fall kan annan lagstiftning häva socialtjänstens sekretess.

Vill du överklaga ditt beslut?

Om du är missnöjd med ett beslut om försörjningsstöd har du möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten i Malmö. Det kan du göra genom att skicka ett brev. I brevet talar du om vilket beslut du är missnöjd med, varför du är missnöjd och hur du vill att det ska ändras.

Brevet ska lämnas till socialförvaltningen senast 3 veckor efter det att du fått del av beslutet. Om du har svårigheter att själv skriva din överklagan kan du få hjälp av personal på socialförvaltningen att skriva den.

För att det ska gå att utreda om du har rätt till försörjningsstöd behöver du ta med dig:

 • Ansökningsblanketten.
 • Inkomstuppgifter två månader tillbaka, till exempel löneavier.
 • Kvitton och räkningar två månader tillbaka gällande hyra, el, hemförsäkring, medicinoch läkarkostnader som omfattas av högkostnadsskyddet, tandvård, glasögon, barnomsorg och avgift till a-kassa/fackförening.
 • Ekonomisk översikt från din bank som visar vilka tillgångar du har hos banken.
 • Kontoutdrag två månader tillbaka från alla dina bankkonton.
 • Inkomstdeklaration, specifikation och preliminär skatteuträkning, totalt fyra sidor.
 • Kontrolluppgifter från Skatteverket. Om du inte har någon inkomstdeklaration ska du istället lämna kontrolluppgifter. Ring Skatteverket, telefonnummer 0771-567 567, och be att de skickar dina kontrolluppgifter till dig.
 • Legitimation.
 • Hyreskontrakt.
 • Uppgifter om banklån och driftskostnader, om du bor i bostadsrätt eller villa.
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen, om du är arbetslös.
 • Läkarintyg, om du är sjukskriven.
 • Kostnadsberäkning från tandläkare, om du söker försörjningsstöd till tandvård.
 • Beslut om studiemedel från CSN, om du studerar.
 • Beslut om uppehållstillstånd/uppehållsrätt, om du är utomnordisk medborgare.

Du kan få försörjningsstöd på grund av otillräcklig ersättning vid arbetslöshet om du är aktivt arbetssökande efter din förmåga.

Detta innebär att

 • vara anmäld på och ha regelbunden kontakt med arbetsförmedlingen
 • söka alla typer av arbete inom pendlingsavstånd. Detta innefattar de arbeten du har erfarenhet av och/eller utbildning för samt okvalificerade arbeten
 • ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning
 • dokumentera alla arbeten och / eller utbildningar som söks. Eventuellt arbetshinder (helt eller delvis) ska styrkas med läkarutlåtande.

Har du varit arbetslös och fått försörjningsstöd i fyra månader eller är under 25 år kan socialförvaltningen begära att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Detta gäller även studerande, som under studieuppehåll behöver försörjningsstöd. Om du tackar nej till ett sådant erbjudande kan din ansökan om försörjningsstöd avslås eller beloppet sänks. Du kan också erbjudas rehabiliterande insatser.

Försörjningsstöd beviljas enligt en särskild norm och ska täcka hushållets utgifter. I normen ingår kostnader för livsmedel, kläder och skor, förbrukningsvaror, lek och fritid, barnförsäkring, hälsa och hygien, dagstidning, TV-avgift och telefon.

Normbeloppen är olika för ensamstående, par och barnfamiljer.

Du kan även få försörjningsstöd till rimliga kostnader för boende, hushållsel, hemförsäkring, arbetsresor samt avgift till fackförening/a-kassa.

Regeringen bestämmer varje kalenderår riksnormen för försörjningsstödet. Normen gäller som miniminivå för de behov den ska täcka.

Efter en särskild prövning kan ekonomiskt bistånd beviljas till andra nödvändiga utgifter såsom tandvård, glasögon, barnomsorgsavgift, läkarvård med mera.

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en förenklad beräkning för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd. Dessa siffror gäller från den 1 januari 2022.

Provberäkning ekonomiskt bistånd - Socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Alla nettoinkomster räknas av eftersom de reducerar försörjningsstödet. Detta gäller till exempel lön, studiemedel, underhållsstöd, barnbidrag, ränteinkomster, föräldrapenning, flerbarnstillägg, Alfakassa, sjukersättning, aktivitetsstöd, bostadsbidrag, AMF-ersättning, sjukpenning, pension, A-kassa och överskjutande skatt.

Följande tillgångar kan påverka bidragsbeloppet:

 • bankmedel
 • aktier och obligationer
 • fastighetsinnehav
 • registrerat företag
 • fordonsinnehav
 • övriga tillgångar av värde.

Följande nivåer är högsta godtagbara boendekostnad.

Antal personer i hushållet

Högsta godtagbara kostnad

1-2 vuxna

6 900

1-2 vuxna + 1 barn

7 600

1-2 vuxna + 2-3 barn

8 700

1-2 vuxna + 4 barn

9 400

1-2 vuxna + 5-6 barn

10 000

1-2 vuxna + 7-8 barn

11 300

Hemmavarande ungdomar i åldern 18-25 år beviljas normalt sett ej försörjningsstöd till boendekostnad.

Befintlig boendekostnad får normalt inte fördyras under den tid du uppbär ekonomiskt bistånd.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen