Detaljplan för gamla biblioteket i Jonstorp (Tunneberga 5:2)

Samråd mellan den 20 november - 10 december 2023.


Bölsåkra 5:11

Detaljplanens syfte är möjliggöra bostäder och service/centrumverksamhet samt att skydda den nuvarande bygganden inom fastigheten som tidigare varit ett bibliotek.

Bölsåkra 5:11

Flygfoto över det planområdet.

Detaljplanen är föremål för samråd mellan 20 novmeber - 10 december.

Samrådsmöte kommer att hållas i Jonstorpsskolans matsal den 29 novmeber mellan klockan 17:30 - 19:00.

Den som vill lämna synpunkter på förslaget är välkommen att framföra dessa skriftligen under samrådstiden till Höganäs kommun, Planavdelningen, 263 82 Höganäs eller till kommunen@hoganas.se

Vid lämnande av synpunkter, vänligen uppge diarienummer KS/2022/1310.

Synpunkterna lämnas in senast den 10 december.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: