Detaljplan i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län

Ny detaljplan kommer omfatta stora delar av Skäret

Samråd för detaljplanen varade den 20 juni - 31 augusti 2022.

Arbtet med att besvara samtliga synpunkter från samrådet har nu startat. Alla synpunkter kommer besvaras gemensamt samrådsredogörelsen, planförslget kommer eventuellt revideras och ett granskningsförslag tas fram.

Granskningen förväntas ske vintern 2022/2023.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att göra en stor detaljplan över stora delar av Skäret. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Huvudidén är att detaljplanen ska bekräfta gällande markanvändning samt möjliggöra ökade byggrätter där landskapet tillåter det, med avsikt att säkra Skärets karaktär och nära koppling till Skälderviken och kulturlandskapet.

Planförslaget möjliggör:

  • Att rådande förhållande får gälla och gällande markanvändning bekräftas i detaljplan.
  • Utökade byggrätter för utvalda fastigheter med hänsyn till landskapet.
  • En enhetlig plansituation i Skäret, då många små planer ersätts med en stor detaljplan.

Diarienummer KS/2019/904

Skäret

Flygfoto över ungefärligt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad:
Till toppen