Detaljplan i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län

Ny detaljplan omfattar stora delar av Skäret

Granskning tre pågick mellan 13 maj - 10 juni 2024 och nu pågår sammanställningen. Samtliga planhandlingar ligger under mappen "Granskningshandlingar granskning 3" som finns nederst på denna sidan, där finns även samtliga planhandlingar, synpunkter och svar från tidigare planskeden.

Just nu pågåe arbetet med sammanställingen "Granskning 3" vilket kommer innehålla samtliga synpunkter och svar och kommer presenteras tillsammans med det slutgiltiga planförslaget. Vilket förväntas att lämnas över till kommunstyrelsen för antagande hösten 2024.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att göra en stor detaljplan över stora delar av Skäret. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Huvudidén är att detaljplanen ska bekräfta gällande markanvändning samt möjliggöra ökade byggrätter där landskapet tillåter det, med avsikt att säkra Skärets karaktär och nära koppling till Skälderviken och kulturlandskapet.

Planförslaget möjliggör:

  • Att rådande förhållande får gälla och gällande markanvändning bekräftas i detaljplan.
  • Utökade byggrätter för utvalda fastigheter med hänsyn till landskapet.
  • En enhetlig plansituation i Skäret, då många små planer ersätts med en stor detaljplan.

Diarienummer KS/2019/904

Skäret

Flygfoto över ungefärligt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: