Detaljplan i Skäret, Höganäs kommun, Skåne län

Ny detaljplan omfattar stora delar av Skäret

Granskning 2 pågår 20 november - 10 december 2023.

Planförslaget har revideras och de synpunkter som inkommit under samråd och granskning finns tillgängliga. Redaktionella ändringar av plankartans layout har gjorts 15 november 2023.

Planen förväntas antas under 2024.

Farhult 26:70

Detaljplanens syfte är att göra en stor detaljplan över stora delar av Skäret. Man tittar på möjligheter till större byggrätter där det finns förutsättningar för detta och att säkra att bebyggelsen är i fortsatt harmoni med landskapet.

Huvudidén är att detaljplanen ska bekräfta gällande markanvändning samt möjliggöra ökade byggrätter där landskapet tillåter det, med avsikt att säkra Skärets karaktär och nära koppling till Skälderviken och kulturlandskapet.

Planförslaget möjliggör:

  • Att rådande förhållande får gälla och gällande markanvändning bekräftas i detaljplan.
  • Utökade byggrätter för utvalda fastigheter med hänsyn till landskapet.
  • En enhetlig plansituation i Skäret, då många små planer ersätts med en stor detaljplan.

Diarienummer KS/2019/904

Skäret

Flygfoto över ungefärligt planområde.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: