Nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har gällt i Sverige sedan 2010. I lagen framgår det bland annat vilka rättigheter du som minoritet har och vilka skyldigheter Höganäs kommun har för att uppfylla dessa.

I Sverige har vi fem nationella minoriteter:

  • judar
  • romer
  • samer
  • sverigefinländare
  • tornedalingar

Vi har också fem erkända minoritetsspråk:

  • jiddisch
  • romani chib
  • samiska
  • finska
  • meänkieli

Gemensamt för de nationella minoriteterna är bland annat att de befolkat Sverige under lång tid och har historiska band till landet, en uttalad samhörighet samt en vilja att behålla sin identitet.

Du som tillhör en nationell minoriteter har naturligtvis samma rättigheter som alla andra svenskar, men omfattas också av särskilda rättigheter gällande språk och kultur. Du har även rätt till inflytande i frågor som berör den minoritetsgrupp som du är en del av. Detta slås fast i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som antogs i januari 2010 och gäller i hela Sverige.

I minoritetslagen anges även vilka skyldigheter kommuner och andra offentliga aktörer har för att bidra till att öka medvetenheten om nationella minoriteters rättigheter samt att skydda deras språk och kultur. Vidare fastslår lagen att Sveriges kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Arbetet bör genomföras i dialog och samråd med de nationella minoriteterna, utgå från de nationella minoriteternas behov och präglas av ömsesidig respekt.

Att kommuner har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken står även fastställt i språklagen (2009:600) § 8 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nationella minoriteter i Höganäs kommun

Det är förbjudet att föra register över människors nationalitet. I Höganäs finns det därför inga siffror som visar hur många personer från respektive minoritet som är bosatta i kommunen.

Vad gör Höganäs kommun för nationella minoriteter?

I Höganäs kommuns integration- och mångfaldsplan , 240.1 kB. har kommunstyrelsen beslutat om riktlinjer för att skydda och främja nationella minoriteters språk och kultur. Där står det bland annat att Höganäs kommun aktivt ska arbeta med att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter i Höganäs utifrån rådande lagstiftning.

I syfte att uppmärksamma de nationella minoriteterna och deras rättigheter flaggar Höganäs kommun vid kommunhuset på respektive minoritets nationaldag.

På biblioteken i Höganäs kan du både låna böcker om de nationella minoriteterna samt böcker som är skrivna på minoritetsspråken. Där kan du även få hjälp att hitta media skrivet på minoritetsspråken.

Höganäs bibliotek är ett av elva bibliotek i närliggande kommuner som tillsammans utgör Bibliotek familjen Helsingborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. I Helsingborg och Landskrona anordnar Bibliotek familjen Helsingborg ibland arrangemang (till exempel konserter och föreläsningar) med fokus på nationella minoriteter.

Höganäs kommun ska bistå med modersmålsundervisning på samtliga fem minoritetsspråk. Bestämmelserna ser något annorlunda ut i jämförelse med modersmålsundervisning i övriga språk. Till exempel så ska minoritetsspråken erbjudas även om det är färre elever än fem som önskar undervisning i dessa. Modersmålsundervisning ska vidare erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

Klicka här för att läsa mer om modersmålsundervisning i Höganäs kommun.

Du som är äldre och tillhör en nationell minoritet har rätt att få omsorg på ditt minoritetsspråk om språkkunnig personal finns tillgänglig.

Just nu finns det ingen aktiv förening för nationella minoriteter i Höganäs kommun. Tillhör du en nationell minoritet och vill skapa en förening? Klicka här för att läsa mer om hur du då går tillväga.

Vid frågor kontakta oss på: kommunen@hoganas.se Senast uppdaterad: